เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 | 9448