เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามผ่านราชอาณาจักร ไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliben) พ.ศ. 2560 | 3369