เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มด้วยความสมัครใจ พ.ศ. 2548 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2551 พ.ศ.2558 | 2440