เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าว ภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2567 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2566 | 257