เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( EDI ) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546 | 2874