เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาป่นเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าปลาป่น ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528 | 2396