เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 | 1563