เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2564 ถึงปี 2566 พ.ศ. 2563 | 831