เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย

ความตกลงเขตการค้าเสรี   ไทย – ออสเตรเลีย
(Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA)

วัตถุประสงค์ เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย ที่จะขยายการค้า ระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด
ระยะเวลา เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548
ขอบเขตของสินค้า ออสเตรเลียให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (6,108 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
ไทยให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (5,505 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
การลดหย่อนภาษี ออสเตรเลีย
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,083 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 786 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 239 รายการ
ไทย
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,724 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 2,411 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 313 รายการ
 4. ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 53 รายการ และปี 2568 จำนวน 4 รายการ
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป
- กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
(ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า)
สินค้าภายใต้ TAFTA จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้
 1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)
 2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification)
 3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทย /ออสเตรเลีย (Regional Value Content : RVC) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือ ร้อยละ 45 ของราคาสินค้า F.O.B.
  สูตร
  RVC = FOB – VNM x 100
              FOB
  FOB = Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)
  VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ดูตัวอย่าง Form FTA) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า

 เอกสารแนบ

ความตกลงเขตการค้าเสรี   ไทย – ออสเตรเลีย
(Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA)

วัตถุประสงค์ เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย ที่จะขยายการค้า ระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด
ระยะเวลา เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548
ขอบเขตของสินค้า ออสเตรเลียให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (6,108 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
ไทยให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (5,505 รายการ) (ดูรายการสินค้าและอัตราภาษี)
การลดหย่อนภาษี ออสเตรเลีย
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,083 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 786 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 239 รายการ
ไทย
 1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,724 รายการ
 2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 2,411 รายการ
 3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 313 รายการ
 4. ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 53 รายการ และปี 2568 จำนวน 4 รายการ
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป
- กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
(ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า)
สินค้าภายใต้ TAFTA จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้
 1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)
 2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification)
 3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทย /ออสเตรเลีย (Regional Value Content : RVC) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือ ร้อยละ 45 ของราคาสินค้า F.O.B.
  สูตร
  RVC = FOB – VNM x 100
              FOB
  FOB = Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)
  VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ดูตัวอย่าง Form FTA) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า