เปลี่ยนการแสดงผล

ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)

ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)

 (The Global System of Trade Preferences among Developing Countries: GSTP)


 

การให้สิทธิ GSTP

เป็นระบบสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้การลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวม 42 ประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://unctad.org/topic/trade-agreements/global-system-of-trade-preferences 
อ่าน Agreement on the Global System of Trade Preferences among Developing Countries

ระยะเวลาของโครงการ

ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอาจขอถอนการลดหย่อนได้ตามความเหมาะสม

ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ

เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการที่ประเทศสมาชิกตกลงให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าแก่สินค้ารวม 915 รายการ 
- รายการสินค้าที่ไทยให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก GSTP จาก Website กรมศุลกากร
- รายการสินค้าที่ประเทศสมาชิก GSTP 42 ประเทศ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย Download

ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSTP

ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายใต้ระบบ GSTP รวม 42 ประเทศ

การลดหย่อนภาษี

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าลดหย่อนระหว่างร้อยละ 2.5 – 100


กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(1) เงื่อนถิ่นกำเนิดสินค้า

 

     - Wholly Produced or Obtained -> เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือในประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมระบบ GSTP ทั้งหมด 
     - Not Wholly Produced or Obtained -> หากผลิตโดยใช้วัตถุดิบนำเข้า จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุนสินค้า F.O.B. 
     - Cumulative Rules of Origin -> อนุญาตให้นำวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกมาสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าได้ โดยมีต้นทุนวัตถุดิบรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาสินค้า F.O.B.

 

(2) เอกสารหลักฐาน

      ผู้ส่งออกจะต้องแนบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) แบบ GSTP (Form GSTP) ส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ส่งออกให้ลูกค้าใช้แสดงต่อศุลกากรในประเทศผู้นำเข้า Form GSTP ของไทย

 

(3) เงื่อนไขการขนส่งโดยตรง (Direct Consignment)

      สินค้าจะต้องถูกส่งโดยตรงไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่ให้สิทธิ GSTP  ทั้งนี้สินค้าอาจแวะผ่านดินแดนของประเทศอื่นเพื่อขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าได้ โดยสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปซื้อขายหรือบริโภคขณะแวะผ่านและจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพสินค้ามากไปกว่าการยกขึ้นเพื่อขนถ่ายสินค้า หรือการรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม หรือสภาพดีในประเทศที่สาม

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


 เอกสารแนบ

ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)

 (The Global System of Trade Preferences among Developing Countries: GSTP)


 

การให้สิทธิ GSTP

เป็นระบบสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้การลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวม 42 ประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://unctad.org/topic/trade-agreements/global-system-of-trade-preferences 
อ่าน Agreement on the Global System of Trade Preferences among Developing Countries

ระยะเวลาของโครงการ

ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอาจขอถอนการลดหย่อนได้ตามความเหมาะสม

ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ

เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการที่ประเทศสมาชิกตกลงให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าแก่สินค้ารวม 915 รายการ 
- รายการสินค้าที่ไทยให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก GSTP จาก Website กรมศุลกากร
- รายการสินค้าที่ประเทศสมาชิก GSTP 42 ประเทศ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย Download

ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSTP

ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายใต้ระบบ GSTP รวม 42 ประเทศ

การลดหย่อนภาษี

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าลดหย่อนระหว่างร้อยละ 2.5 – 100


กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(1) เงื่อนถิ่นกำเนิดสินค้า

 

     - Wholly Produced or Obtained -> เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือในประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมระบบ GSTP ทั้งหมด 
     - Not Wholly Produced or Obtained -> หากผลิตโดยใช้วัตถุดิบนำเข้า จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุนสินค้า F.O.B. 
     - Cumulative Rules of Origin -> อนุญาตให้นำวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกมาสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าได้ โดยมีต้นทุนวัตถุดิบรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาสินค้า F.O.B.

 

(2) เอกสารหลักฐาน

      ผู้ส่งออกจะต้องแนบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) แบบ GSTP (Form GSTP) ส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ส่งออกให้ลูกค้าใช้แสดงต่อศุลกากรในประเทศผู้นำเข้า Form GSTP ของไทย

 

(3) เงื่อนไขการขนส่งโดยตรง (Direct Consignment)

      สินค้าจะต้องถูกส่งโดยตรงไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่ให้สิทธิ GSTP  ทั้งนี้สินค้าอาจแวะผ่านดินแดนของประเทศอื่นเพื่อขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าได้ โดยสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปซื้อขายหรือบริโภคขณะแวะผ่านและจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพสินค้ามากไปกว่าการยกขึ้นเพื่อขนถ่ายสินค้า หรือการรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม หรือสภาพดีในประเทศที่สาม

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565