เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) (HS 2017 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565)

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

 

1. วัตถุประสงค์
(ความตกลง JTEPA ภาษาไทย/ อังกฤษ)

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรี รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือสาขาต่าง ๆ

2. การมีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

3. รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิฯ

3.1 รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษฯ

· ตรวจสอบได้ที่ https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm

· วิธีการตรวจสอบ
เลือกช่วงเวลา (เดือนล่าสุด) จากนั้นเลือกพิกัดศุลกากรตอนที่
(Chapter)

ของรายการสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ และ คลิก ที่ Tariff rate แล้ว เลือกดูรายการสินค้าภายใต้พิกัด HS Code ที่ต้องการ โดยอัตราภาษีภายใต้ JTEPA ในช่อง Thailand เปรียบเทียบอัตราภาษีปกติในช่อง WTO

3.2 ายการสินค้าและอัตราภาษีที่ไทยให้สิทธิพิเศษฯ

· ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3nGmHeE

4. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(Rules of Origin)

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้กรอบความตกลง JTEPA สินค้าจะต้องผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ดังนี้

1. สินค้าผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

2. สินค้าผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีทั้งหมด (Produce Exclusively)

3. สินค้าเป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ประกอบด้วย

1) สินค้ามีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification)

2) สินค้ามีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทย/ญี่ปุ่น (Qualify Value Content : QVC) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า F.O.B.

สูตร


QVC

= FOB – VNM x 100

FOB

FOB

= Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)

VNM

= Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีและนำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศ)

3) ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction)

5. การขอใช้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้ JTEPA

ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิฯ ตามข้อ 3

สินค้าผลิตได้ตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อ 4

ดำเนินการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form JTEPA) ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (Operational Procedures) และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

6. ขั้นตอนการนำสินค้าไทยเข้าญี่ปุ่น

ศึกษาได้จาก website ศุลกากรญี่ปุ่น : https://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm

 เอกสารแนบ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

 

1. วัตถุประสงค์
(ความตกลง JTEPA ภาษาไทย/ อังกฤษ)

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรี รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือสาขาต่าง ๆ

2. การมีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

3. รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิฯ

3.1 รายการสินค้าและอัตราภาษีที่ญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษฯ

· ตรวจสอบได้ที่ https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm

· วิธีการตรวจสอบ
เลือกช่วงเวลา (เดือนล่าสุด) จากนั้นเลือกพิกัดศุลกากรตอนที่
(Chapter)

ของรายการสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ และ คลิก ที่ Tariff rate แล้ว เลือกดูรายการสินค้าภายใต้พิกัด HS Code ที่ต้องการ โดยอัตราภาษีภายใต้ JTEPA ในช่อง Thailand เปรียบเทียบอัตราภาษีปกติในช่อง WTO

3.2 ายการสินค้าและอัตราภาษีที่ไทยให้สิทธิพิเศษฯ

· ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3nGmHeE

4. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(Rules of Origin)

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้กรอบความตกลง JTEPA สินค้าจะต้องผลิตได้ถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ดังนี้

1. สินค้าผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

2. สินค้าผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีทั้งหมด (Produce Exclusively)

3. สินค้าเป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ประกอบด้วย

1) สินค้ามีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification)

2) สินค้ามีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศไทย/ญี่ปุ่น (Qualify Value Content : QVC) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้า F.O.B.

สูตร


QVC

= FOB – VNM x 100

FOB

FOB

= Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)

VNM

= Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีและนำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตภายในประเทศ)

3) ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction)

5. การขอใช้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้ JTEPA

ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิฯ ตามข้อ 3

สินค้าผลิตได้ตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อ 4

ดำเนินการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form JTEPA) ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (Operational Procedures) และ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

6. ขั้นตอนการนำสินค้าไทยเข้าญี่ปุ่น

ศึกษาได้จาก website ศุลกากรญี่ปุ่น : https://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm