เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน
(Asean-China  Free  Trade  Agreement : ACFTA)
 

วัตถุประสงค์

      เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2547 
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

ขอบเขตของสินค้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน จะให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ

ปัจจุบันยกเลิกอัตราภาษีภายใต้ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือราว 8,000 กว่ารายการ

การลดหย่อนภาษี

 

 

1. สินค้าที่นำมาเร่งลดภาษีทันที(Early Harvest)

- 1 ต.ค. 46 ไทย-จีน พิกัด 07-08 ลดอัตราภาษีเป็น 0

- 1 ม.ค. 47 อาเซียน-จีน พิกัด 01-08 ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี


2. สินค้าปกติ(Normal Track: NT) เริ่ม 20 ก.ค. 48 แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน

-NT I ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี (2553)

-NT II ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 7 ปี (2555) 

 ทั้งไทย และจีน ไม่เกินประเทศละ 150 รายการ 


3. สินค้าอ่อนไหว แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
-Sensitive List (SL) ลดอัตราภาษีเป็น 20% ในปี 2555 และเหลือ 0-5% ในปี 2558
จีนมี 161 รายการ
ไทยมี 242 รายการ
-Highly Sensitive List (HSL) ลดอัตราภาษีเป็น 50% ในปี 2558และ ไม่ลดลงอีก
จีนมี 100 รายการ
ไทยมี 100 รายการ


ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก

 - จีน

 - ไทย

 - ฟิลิปปินส์

 - มาเลเซีย

 - บรูไน

 - สิงคโปร์

 - อินโดนีเซีย

 - กัมพูชา

 - เมียนมา

 - ลาว

 - เวียดนาม

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

 

กฎทั่วไป (General Rule)

ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในประเทศภาคีอาเซียนจีน (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B.

3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด แต่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ในประเทศ โดยผ่านหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) สำหรับสินค้าพิกัด ตอนที่ 25, 26, 28, 29, 31, 39, 42-49, 57-59, 61, 62, 64, 66-71, 73-83, 86, 88, 91-97 ยกเว้น 2901, 2902, 3105, 3901, 3902, 3903, 3907, 3908 ให้ใช้กฎ RVC 40% เท่านั้น

-ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559

กฎเฉพาะสินค้า (Product Specific Rule: PSR)

เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป

(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule)

 แนวทางการค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้า  แผนผังแนวทางการค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้า

การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-จีน

สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า

 

 เอกสารแนบ

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน
(Asean-China  Free  Trade  Agreement : ACFTA)
 

วัตถุประสงค์

      เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2547 
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

ขอบเขตของสินค้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน จะให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ

ปัจจุบันยกเลิกอัตราภาษีภายใต้ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือราว 8,000 กว่ารายการ

การลดหย่อนภาษี

 

 

1. สินค้าที่นำมาเร่งลดภาษีทันที(Early Harvest)

- 1 ต.ค. 46 ไทย-จีน พิกัด 07-08 ลดอัตราภาษีเป็น 0

- 1 ม.ค. 47 อาเซียน-จีน พิกัด 01-08 ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี


2. สินค้าปกติ(Normal Track: NT) เริ่ม 20 ก.ค. 48 แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน

-NT I ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี (2553)

-NT II ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 7 ปี (2555) 

 ทั้งไทย และจีน ไม่เกินประเทศละ 150 รายการ 


3. สินค้าอ่อนไหว แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
-Sensitive List (SL) ลดอัตราภาษีเป็น 20% ในปี 2555 และเหลือ 0-5% ในปี 2558
จีนมี 161 รายการ
ไทยมี 242 รายการ
-Highly Sensitive List (HSL) ลดอัตราภาษีเป็น 50% ในปี 2558และ ไม่ลดลงอีก
จีนมี 100 รายการ
ไทยมี 100 รายการ


ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก

 - จีน

 - ไทย

 - ฟิลิปปินส์

 - มาเลเซีย

 - บรูไน

 - สิงคโปร์

 - อินโดนีเซีย

 - กัมพูชา

 - เมียนมา

 - ลาว

 - เวียดนาม

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

 

กฎทั่วไป (General Rule)

ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในประเทศภาคีอาเซียนจีน (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B.

3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด แต่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ในประเทศ โดยผ่านหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) สำหรับสินค้าพิกัด ตอนที่ 25, 26, 28, 29, 31, 39, 42-49, 57-59, 61, 62, 64, 66-71, 73-83, 86, 88, 91-97 ยกเว้น 2901, 2902, 3105, 3901, 3902, 3903, 3907, 3908 ให้ใช้กฎ RVC 40% เท่านั้น

-ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559

กฎเฉพาะสินค้า (Product Specific Rule: PSR)

เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป

(กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ Product Specific Rule)

 แนวทางการค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้า  แผนผังแนวทางการค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้า

การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-จีน

สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า