เปลี่ยนการแสดงผล

กาแฟ | 4460 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0901.11.10.000
0901.11.90.000
0901.12.10.000
0901.12.90.000
0901.21.10.000
0901.21.20.000
0901.22.10.000
0901.22.20.000
0901.90.10.000
0901.90.20.000
2101.11.10.000
2101.11.90.000
2101.12.10.000
2101.12.91.001
2101.12.91.090
2101.12.92.001
2101.12.92.090
2101.12.99.001
2101.12.99.090


- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งออกกาแฟไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต พ.ศ. 2551ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551

เพื่ออนุวัติตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้าและ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ)


- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

- ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

 

ขอบเขตการควบคุม

ผลกาแฟ เมล็ดกาแฟไม่ว่าจะคั่ว บด หรือแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.54

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต
2. ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออก 2 กรณี คือ 
(1) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศ
(2) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
3. ต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
4. ต้องรายงานปริมาณรับซื้อ ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บกาแฟผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศที่เว็บไซต์ http://e-report.dft.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ