เปลี่ยนการแสดงผล

ทราย | 12035 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
25.05

- ประกาศกระทรวง พาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 (มีผลใช้บังคับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป)

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-

 

ขอบเขตการควบคุม

ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีที่ส่งออกไปเพื่อใช้เป็นตัวอย่าง หรือ ศึกษาวิจัย หรือนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว ทั้งนี้ ในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ กรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
พฤศจิกายน 2566

 เอกสารแนบ