เปลี่ยนการแสดงผล

ทราย | 9792 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
2505.10.00
2505.90.00

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2537

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 24 กันยายน 2541

เพื่อสงวนไว้ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อเป็นการป้องกันการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-

 

ขอบเขตการควบคุม

ทรายธรรมชาติทุกชนิด ทั้งที่บดแล้วและยังไม่ได้บด ที่มีซิลิกาออกไซด์เกินกว่าร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทรายที่เป็นส่วนประกอบหรือผสมอยู่ในวัตถุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

ระเบียบและหลักเกณฑ์

ห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่นำติดตัวเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือในกรณียานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ หรือที่ส่งออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จำเป็น หรือที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งออกเฉพาะกรณี


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2563

 เอกสารแนบ