เปลี่ยนการแสดงผล

น้ำมันเชื้อเพลิง | 26284 

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ประกาศฯ/ระเบียบฯ เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
2710.12
2710.19.83
2707.50.00
2711.12.00
2711.13.00
2711.29.00
2711.14.90
2711.19.00
2710.19.71
2710.20.00
2207.20.11
2207.20.19
3826.00.10
3826.00.90
3826.00.21
3826.00.22
3826.00.29
3826.00.30

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้า ที่มีมาตรการจัดระเบียบ ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเห็นชอบให้นำน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 

- คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 176/2552 เรื่องมอบอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบให้นำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ
กรมธุรกิจพลังงาน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 

ขอบเขตการควบคุม

1. น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันสำหรับเครื่องยนต์ รวมทั้ง น้ำมันเบา และสิ่งปรุงแต่งอื่น ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2710.12
2. น้ำมันก๊าด (Kerosene) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2710.19.83
3. รีฟอร์เมต ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2707.50.00
4. ก๊าซโพรเพน (Propane) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.12.00 และ 2711.29.00
5. ก๊าซบิวเทน (Butane) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.13.00 และ 2711.29.00
6. ก๊าซโพรพิลีน (Propylene) ก๊าซบิวทิลีน (Butylene) และก๊าซบิวทาไดอีน (Butadiene) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.14.90 และ 2711.29.00
7. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2711.19.00
8. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel Oil) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2710.19.71 และ 2710.20.000
9. เอทานอล (Ethanol) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 2207.20.11 และ 2207.20.19
10. ไบโอดีเซล (Biodiesel) ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อยที่ 3826.00.10, 3826.00.90, 3826.00.21, 3826.00.22,  3826.00.29,  3826.00.30

ระเบียบและหลักเกณฑ์

1. ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 1 – ข้อ 7 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ หรือเป็นผู้ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้นำเข้าโดยคำแนะนำของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนำหนังสือรับรองของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไปแสดงต่อกรมศุลกากรมในการนำเข้า

2. ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 8 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ โดยผู้นำเข้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าต่อ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่ส่งออกจากท่าประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนวันที่เรือที่ใช้ในการขนส่งได้เข้ามาในราชอาณาจักร

3. ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 9 และข้อ 10  ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้นำเข้าโดยคำแนะนำของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนำหนังสือรับรองของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน แสดงต่อกรมศุลกากรในการนำเข้า 


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
มกราคม 2564

 เอกสารแนบ