เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แสดงเนื้อหา

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การยื่นขอใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าความตกลง FTA อื่นๆ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ | 2498 

ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การยื่นขอใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้า

สินค้าเกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าความตกลง FTA อื่นๆ 

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารแนบ