เปลี่ยนการแสดงผล

สิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 1704 

ประชาชนมีสิทธิจะได้รับรู้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
    -  สิทธิต้องรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7
    -  สิทธิตรวจสอบดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9
    -  สิทธิขอดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 11
    -  สิทธิศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ตามาตรา 26
    -  สิทธิได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามาตรา 12
    -  สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย
    -  สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
    -  สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
    -  สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

เอกสารแนบ