เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน | 804 

1.) คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (PDF)

2.) คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการในสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองและการรับขึ้นทะเบียน (Word)

3.) บัญชีรายละเอียดภารกิจที่มอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจแนบท้ายคำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่   ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ