เปลี่ยนการแสดงผล

กฎหมาย

หมวดหมู่กฎหมายและการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวงพาณิชย์ การขอจดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และการกําหนดเงื่อนไขการทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. 2564 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 288 

กฎกระทรวงพาณิชย์ การขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 121 


กฎกระทรวงพาณิชย์ กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 146 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้อง

ค้นหากฎหมาย

ติดตามข้อมูลกฎหมาย

คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน เพื่อติดตามข้อมูลนี้ Skip Navigation Links.