เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง

        "(ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"

Download เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวง 3 ฉบับ
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต้การการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 แสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ

(คลิกแสดงความเห็น ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต้การการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....


(คลิกแสดงความเห็น ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....
(คลิกแสดงความเห็น ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....

ช่องทางที่ 2 คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ( จะปิดการรับสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น เวลา 16.30 น. ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 )

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ