เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา (Self-Certification)

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" (ปิดรับสมัคร)


ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.45 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดสงขลา

Download กำหนดการสัมมนา


     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)


สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาวพรพิมล สังข์แก้ว
2 นางสาวกชภัส พุฒิกรปรีดา
3 นางสาวกัญญารัตน์ เกตุฉันท์
4 นางประภาศรี ศักดิ์อัศววงศ์
5 นางสาวกนกพร จรูญรัตน์
6 นางวรวลัญซ์ บัวดำ
7 นางสาววนิดา พิพัฒน์พุฒิวงศ์
8 นางสาวมาลินี ศรีรติพรรณ
9 นายนายพัศรุตม์ แก้วกลับ
10 Miss.JASICA OOI
11 นางสาวปริษา กิตตินนท์โภคา
12 นางสาวฤทัย พัยโรจน์
13 นางสิริอัญญา พรสุวรรณกุล
14 นางสุภาวรรณ พรหมทอง
15 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
16 นางสาวสุธิรา สุวรรณโณ
17 นางสาวจินตนา สิทธิศักดิ์
18 นางสาวทานตะวัน สุวรรณชาตรี
19 นางสาวสุภาวดี กมลกลาง
20 นางสาวพิริยา เจริญสุข
21 นางสาวธมนพัชร์ ป้องกัน
22 นางรัษฎาภรณ์ สงสังข์
23 นางสาวธนิษฐา ผดุงธรรมรักษา
24 นางสาววิลันดา พินิจอภิรักษ์
25 นางสาวนิตยา ซอสุจริต

26 นางสาวรจนา จันทร
27 นายวรกร จันทร์เพ็ญ
28 นางสาวรัศมี จันทรมณี
29 นางสาวบังอร โชคเชาว์วรรธน์
30 นางสาวกณิกนันต์ วิสมิตนันท์
31 นายสิทธิเกียรติ มานพ
32 นางสาวกนกพร กิตตืนันทพงศ์
33 นางสาวเกวลิน นวลมิ่ง
34 นางสาวจิราภรณ์ บุบผาวาสน์
35 นางสาวรัฐฐา จันจีน
36 นางสาวพรรวลัย ถาวรทวีวงษ์
37 นางสาวรัญชิดา หนูวิน
38 นางสาวรัชนี ขุนจันทร์
39 นายกิจติศักดิ์ ไทยกำเนิด
40 นางสาวพัชรินทร์ เพชรชุม
41 นางสาวสายพิณ เฉ้งหา
42 นายภาณุพงศ์ ส่งแสง
43 นางอินทโร อินทโร
44 นางสาวจำนงค์ เกื้อสง
45 นายเวชสิทธิ์  เชียวเลี่ยน
46 นางสาวธัญญารัตน์  แซ่หลี
47 นายอับดุลฟาตะห์ บาซอ
48 นางสาวฮณา  ฮารีส
49 นางสาวจินตนา ล่ากูด
50 นางสาวสุจินดา มีทอง

51 นางสุนิษา เหมยา
52 นางสาวรัตติยา ศรีรุจี
53 นางสาวยุพิน บัวเผียน
54 นางสาววรวีร์ อังสุ์
55 นายธนาสาร แซ่หุ้ย
56 นางสาวสุใบดะ  เต๊ะหมาน
57 นายราซิดี แดบ๊อก
58 นางสาวเสาวภา แบร์นฮาร์ด
59 นางสาวจินตนา จี้มูล
60 นายณัฐพงษ์ สงข์สอน
61 นายดุสิต ขวัญยืน
62 นางสาวพิมพ์รพี คงฤทธิ์
63 นางจุรีพร ศรีวิทยากูล
64 นางนิรชร ชินศรี
65 นางสาวอัสรา รัฐการัณย์
66 นางสาวกูไรด๊ะ โสดาหวัง
67 นางสาวทักษญา เนาวรัตน์
68 นายแวหามะ แวดือราแม
69 นางสาวกุลสตรี เต๋เอียดหยอ
70 นายณฤพล แก้วประดับ
71 นางสาวสุรีรัตน์ คงเอียด
72 นายณัฐพงศ์ จันทรโชติ
73 นางสาวพิชชานันท์ ชุมพงศ์
74 นางสาวสุชาวดี  ภักดีพันธ์
75 นายภาคภูมิ หนูคง

76 นางสาวฉวีวรรณ ชูศิริ
77 นางสาวสุภาสินี แอเดียว
78 นางสาวพิมพร แป้นน้อย
79 นางกิตติมา ชิตวงศ์
80 นางสาวกมลชนก สมสุข
81 นางสาวฤดีนาถ มณีรัตน์
82 นางสาวเพ็ญศรี นวลแก้ว
83 นางสาวอรุณี ปิ่นทอง
84 นางสาวบุหงา บิลระหมาน
85 นางสาวจารุวรรณ พัฒนพฤกษ์
86 นางณัฐวดี แสงป้อม
87 นางสาวณชารีญา อินอุทัย
88 นายปวริศ วิริยพงษ์สุกิจ
89 นางสาวพัชรินทร์ เชาว์กิติวุฒิ
90 นายสุเมธ กุลฑลวัชระ
91 นางสาวภูษณิศา จันทรา
92 นายธวัชชัย ช่างสลัก
93 นายSanti Woraprateep
94 นางสาวจงดี มั่งมีศรีสุข
95 นายรุจิระ  ธรรมศิริพงษ์
96 นางสาวอารี จันนมิต
97 นางสาวสัญษนีย์ หมัดอะดัม
98 นางสาวสุนิตย์ ศรีสุวรรโณ
99 นางสาวลักษณา บุญล้วน
100 นางสาวซัลมา หมัดอะดัม
101 นางสาวลัดดาวัลย์ จรัสภิญโญวงศ์
102 นางสาววัชราภรณ์ แซ่ฮ่า
103 นางนวพร  สินสงวน
104 นายธนาธร มรรคาเขต
105 นายอนุวัช สิงห์สาโร
106 นางสาวทิพย์ธิดา สัมมาสุข
107 นายอมันตา สลีมิน
108 นางสาวจิตติมา สุวรรณรัตน์
109 นางสุกันยา เบ็ญจคาร
110 นางสาวเรนู มะหะหมัด