เปลี่ยนการแสดงผล

การรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง WTO จำนวน 9 รายการ

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

         "การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง WTO จำนวน 9 รายการ" 


ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ


            การรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง WTO จำนวน 9 รายการ ได้แก่ (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวฯ (4) เมล็ดกาแฟ (5) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (6) ชา (7) พริกไทย (8) ลำไยแห้ง และ (9) กากถั่วเหลือง (มนุษย์บริโภคและอื่นๆ) ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับ ปี 2563 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มงานมาตรการการค้า กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
                    เบอร์โทรศัพท์ 02 547 4771-86 ต่อ 4715, 4716, 4718   หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 Miss.Kulayanee  Monthong
2 นางสาวอรุณมาศ อินทรัตน์
3 นางสาววิภาพร ภัทรชูพงศ์
4 นางสุธิดา ทิตอร่าม
5 นางสาวนิภา หัสเสม
6 นางสาวสุวิสาส์ กาญจนพิมล
7 นางสาวธนาภรณ์​ แซ่ห่อ
8 นางสาวอรวรรณ มีพันธ์
9 นางสาวสุวมิล วิสุทธิพร
10 นางชมภูนุท หิรัญคุปต์
11 นางสาวเกวลิน เจนดิษฐการ
12 นางสาวสิรินทร์ยา สามสูงเนิน
13 นายกิตติพันธ์  ชื่นวิโรจน์วงศ์
14 นายธนวัฒน์  อนุสนธิ์
15 นางสาวอัญชลี เลี้ยงเชื้อ
16 นางสาวณัฏฐนันท์ สิริกานดิศโชติ
17 นางสาวณัฐิมา ลิมากุล
18 นายรณชิต อิ่นทอง
19 นางสาวปนิตา สุพัฒนาภรณ์
20 นางสาววัชรากร ศรีประหล่ำทอง
21 นายชาตรี ตรีเลิศกุล
22 Miss.Preeyarint  Kunaruangroj
23 นางสาวจิตติมา คำอยู่
24 นางสาวYasuhiro Toda
25 นางสาวผกากอง ชิณกะธรรม
26 Miss.Suwanan Suwanan
27 นางสาวพิมพ์ธิญากร อัตตะศิริ
28 นางสมหมาย คุ้มวงศ์
29 นางสาวศรีวรรณา ศรีมงคล
30 นางสาวสุรีรัตน์ ท้าวนอก
31 นางสาวภัทรา มนัสบุญเพิ่มพูล
32 นางสาวอัจฉรียา มาตระกูล
33 นางสาวนวมน สิริวโรธากุล
34 นายจิรายุ ศุภจำปิยา จิรายุ
35 นางสาวอรณี ศรีบุษย์
36 นางสาวเพ็ชรัตน์ เรืองทรัพย์
37 Miss.Suwimon Visuttiporn
38 นางวรรณธานี เตชนันท์
39 นางพรรณี รุจิพรรณ
40 นางอรณี อรชร
41 นางสาวปนัดดา บุญคุ้ม
42 นางสาวฐานิตา บุญมา
43 นางสาวมยุรา มังคลัง
44 นายพิษณุชัย แก้วพิชัย
45 นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป์
46 นางสุชีรา ศรีพุทธา
47 นางสาวพิจิตรา สารวิวัฒน์
48 นางสาวเพียงสกุล วงษ์ประดิษฐ์
49 นางสาวญดา เจียรชัยกุล
50 นางสาวจิดาภา หาญพัฒนากิจ
51 นางสาวหทัยชนก เกิดเพิ่ม
52 นางสาวญดา เจียรชัยกุล
53 นางสาวจันจิรา สาสะกุล
54 นายภานุเดช เพ็งพัน
55 นางสาวบังอร ถูกดี
56 นายสมบัท เกียรติคงแสง
57 นายปิยะพงษ์ เพ็งปาน
58 นางสาววันเพ็ญ เหล่ากิจพาณิชย์
59 นางอลิศรา  บัวงาม
60 นางสาวนนทยา ทองไทย
61 นางสาวรุพวัลย์ ธีรวิวัฒนวงศ์
62 นางสาวเสาวณีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์
63 นางสาวอภิญญา ภิญโญยาง
64 นายณภัทร เอี่ยมสุรนันท์
65 นางอัจฉรีย์วรรณ สุขวงค์
66 นางสาวดวงใจ อุดมรุ่งขจรชัย
67 นางสาวเทียงทิพย์ อุทธโยธา
68 นางสาวกมลพร รุจิพรรณ
69 นางสาวนันทิมา รักษ์บางแหลม
70 นางสาวเปรมใจ เจริญพัฒนไพศาล
71 นายยิ่งยง เอื้อแสวงบุญ
72 นางสาวชลิดา แซ่โง้ว
73 นางสาวพิจิตรา  ตั้งเขื่อนขันธ์
74 นางสาวเพ็ญศิริ ฤดีสราญสุข
75 นางสาวกิตติ์ธัญญา อิทธิธีรพัฒน์
76 นางสาวชลลดา แย้มสำรวล
77 นางสาวจิราพัชร เจี่ยเจริญ
78 นางสาววิราตรี  สายเนตร
79 นางสาวปภัสรา กิติพจน์
80 นางรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
81 นางสาวจิณณ์ญาดา ทั้งศิริ
82 นางสาวศิรินันท์ หาญนันทวิวัฒน์
83 นางสาวเปรมใจ เจริญพัฒนไพศาล
84 นางสุนีย์ กล่อมจิตร
85 นางวราภรณ์ กาชัย
86 นางสาวสายสุนีย์ สายบุตร
87 Mrs.Prapussorn  Phuncharoen
88 นายวิสุทธิ์ ขันติกิตติกุล
89 นายมงคล ลีทัพไทย
90 นายทิวา ยืนยง
91 นางสาวปิยนุช บุญตันรัตน์
92 นางสาวมนต์ธิดา ค้าธัญญเจริญ
93 นายการิน อัศวเรืองชัย

94 นางนิภารัตน์ อุดมพานิช
95 นางสาวอรอนงค์ คงตราสกุล
96 นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มกนกรัตน์
97 นางลัดดา เงินประเสริฐ
98 นางสาวภัคจิรา รักหมู่
99 นางสินีนาถ เมฆสังข์
100 นางสมพร สีเหนี่ยง
101 นางสุคนธรัตน์ ส่งเจริญทรัพย์
102 นางสาวมันทนา จันทร์แจ้ง
103 นางวาริศวรรณ เรี่ยมประเสริฐ
104 นางสาวอริสษา สนม
105 นายต่อพงศ์ ตันตราภรณ์
106 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีคำ
107 นางสาวอุกฤษา อิทธิภาคย์
108 นางสาวนุชจรี ฉวีวงศ์
109 นายธเนศ  ธรรมิกวงศ์
110 นางสาวอังคณา คุณาสกุลเลิศ
111 นายโชคอนันต์ ล้านหล้า
112 นางสินี จันดีเลาะ
113 นายสุเมธา รุ่งนิมิตร
114 นายสุริยาวุธ คงยืน
115 นางสาวภัทรานิษฐ์ เจริญฐิติวรโชติ
116 นางสาวพิชชานันท์ สว่างอารมย์
117 นายธิชาร์  เฉลาวิจิตร
118 นางสาวลิปดา เฉลาวิจิตร