เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าไปนอกราชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

       เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
      - คำชี้แจงสำหรับการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....
      - (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....
      - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530
      - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531
      - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแวดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2537


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ


 • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

 •       ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....
 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม