เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น-ร่าง-กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้ว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

    "กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ..."

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2562 (วันที่ 14 มีนาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
    - คำชี้แจงสำหรับการให้ความเห็น ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....