en-USth-TH

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้”

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

******************


08.30 น. – 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 น. – 09.45 น. พิธีเปิดสัมมนา
โดย นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
09.45 น. – 10.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


10.00 น. – 11.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้”
โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย
11.00 น. – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง“กุญแจไขประตู สู่ดินแดนภารตะ”
โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.30 น. เสวนา หัวข้อ “ทางรอดสงครามการค้า ต้องเบนหน้าสู่ BIMSTEC”
• ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• ดร. นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ


หมายเหตุ - เสิร์ฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 09.45 - 10.00 น. และ 15.00
- 15.15 น. - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม