เปลี่ยนการแสดงผล

ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD”
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


- เปิดรับจำนวน 250 ท่าน (ปิดรับสมัคร) - ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ - Download กำหนดการสัมมนา (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-528-7500-29 ต่อ 4710


ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย 
2. กรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิและมีแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องอบรม


กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเมล์ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อร่วมสัมมนา

1 นางสาววณิชชา  เจียตระกูล
2 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
3 นางสาวอ้อยทิพย์  อิ่มสุขวิริยะกุล
4 นางสมถวิล ปทุมลักษณ์
5 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร
6 นายนิติวัฒน์ น้อยเจริญ
7 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
8 นางสาวเกษร ไตรวิทยพาณิชย์
9 นายอนันต์ชัย คุณธรรมทวีสุข
10 นายสุริยา จันทรารมณ์
11 นางสาวนัฐยา ศุภกิจ
12 นายสมบูรณ์ ว่องเลขะวัฒน์
13 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
14 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
15 นางสาวพจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
16 นางนันท์ลภัส สมสิทธิ์พร
17 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
18 นางสาวอรอนงค์ อินทร์มั่ง
19 นางสาวชฎาพร กลีบบัว
20 นายชาลี ทรัพย์เฉลิม
21 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
22 นายปริภูริ์ เมฆอากาศ
23 นายรัฐภูมิ ไวยอนันต์
24 นายธนะรัตน์ เพิ่มพูลทรัพย์
25 นางสาวธิติมา กันหาทอง
26 นายคงฤทธิ์ จันทริก
27 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์
28 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์
29 Mrs.Wanlapa Holasut
30 นางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์
31 นางสาวมินตรา สินสุกิจ
32 นายวิทวัฒน์ ทองเวส
33 นายสุทธวงศ์ วัฒนานรเศรษฐ์
34 นางสาวยิมวลักษณ์ องอาจ
35 นางสาวทัศนีย์ วิวัฒนชัยวงศ์
36 นายอนุรัตน์ บุญรอด
37 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี
38 นายวิบูลย์ ว่องไวพาณิชย์
39 นางสาวอุมาพร วิชาชัย
40 นางสาวพรทิพา เจริญวัย
41 นางทิพวรรณ แสงเผือก
42 นางสาวรมศ์นลิน ขำดำ
43 นายวิวัฒน์ พรสุขสวัสดิ์
44 นายไชยยุทธ พิพัฒน์ธาดานุกูล
45 นางสาวนภาพร จันทร์วีรชัย
46 นางสาวจรีพร  ชัยสุทธิ์ขยางกูล
47 นางสาวศิรินภา พะลิกุล
48 นางสาวจตุพร อุปลกะลิน
49 นางสาวศิริวรรณ ศรีบพิธไพศาล
50 นางสาวเกศินี เทพศิริ
51 นางสาวปวีณา อำนาจ
52 นางสาวพรพรรณรัตน์ บุตรนิล
53 นางสาวประกายดาว เบ้าสองสี
54 นางสาวปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์
55 นายสุกิจ ริมพนัส
56 นายรัฐธีร์ พีรนรเศรษฐ์
57 นายเทียบเทียม เธียรวิวัฒน์
58 Mrs.Nichapa Thanathummakhun
59 นางสาวกมลวรรณ จันทนา
60 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล
61 นางขวัญใจ สุพิชชา
62 นายคมสันต์ เทียนวิบูลย์
63 นายอนุชิต สากรณ์
64 นางสาวจิตราภรณ์  เกียรติยงชัย
65 นางสาวกฎนภศร ฉายรัตน์ตระกูล
66 นายรัชเดช ม่วงทนัง
67 นางสาวดวงพร แก้วทอง
68 นางสาวศศิพร ตาคำนิล
69 นางอัญชัญ ชมเชย
70 นางสาวบัวผิน อังกาบเพ็ชร
71 นางสาวกัลยากร ไวยวงษ์ศรี
72 นางสาวฐิติพร ถาวร
73 นางสาวกุลธิดา เครือโสภณ
74 นางสาวจุฑารัตน์  รัตนตันติกุล
75 นางสาวศรุตา วัชรอยู่
76 นางตีระรัฐ สินศิริทรัพย์
77 นางสาวณัฐสินี ธนนันท์สิทธิโชค
78 นางสาวสิรินทิพย์ ประภากรวิมล
79 นายวิทยา มณีอินทร์
80 Miss.KANNIKAR LUM
81 Miss.Pannee  Sodsavang
82 นายอัครยุทย์ จันทะบุรมย์
83 นายชลิต นิยมบัณฑิต
84 นายปุณยวัตน์ ธำรงวิทวัส
85 นางสาวPiyaporn Chaturatis
86 นางชวนชม พันธ์โกมุท
87 นางสาวManeerat Kongpol
88 นางสาวกานต์พิชา ภูลายขาว
89 นางสาวพาพร จันทสาร
90 Miss.SURANGTIP PANPOORAK
91 นางสาวรัชนี สมบูรณ์
92 Miss.Kanokporn Sukprasert
93 Miss.Phuangkaew Mneesuwan
94 นางสาวภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย
95 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
96 นางสาวณัฐธิดา กิจกสิวัฒน์
97 นางสาวปาหนัน บุญเสน
98 นางสาวสุมณฑา เ
99 นางอนัญญา สุขมาก
100 นางสาวฉันชนก หงษ์เจ็ด

101 นางสาวกัญญา บำรุงศรี
102 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ
103 นางสาวศิริพร ดำรงเจริญ
104 นางสาววาสนา ภักดี
105 นางสาวสนกนก พุทธิสมบูรณ์
106 นายณัฐดนัย สุ่มสวัสดิ์
107 นางสาวจินตนา ธนวิบูลย์ชัย
108 นางสาวกัญญาภัค มาสีแก้ว
109 นางสาวผกาสรวง สิริชุมแสง
110 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน
111 นางสาวตรีสุคนธ์ เฉลิมศรีเมือง
112 Mr.Thawatchai Juntharattiyakan
113 นางสาวศิริวรรณ สายคำ
114 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
115 นายไพบูลย์ ตะพานวงศ์
116 นางสาวสุธิดา อานามนารถ
117 นายสมพร นีรชรานุสรณ์
118 นายอัชชกร  โสภิญสวัสดิ์รัตน์
119 นางสุภาพร เจริญวงศ์
120 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์
121 นายณัฐพล  แซ่ลี้
122 นายพัชรพล แซ่ลี้
123 นางสาวเกตกนก ธรรมเจริญ
124 นางกมลพรรณ สวัสดี
125 นางสาวเสาวณีย์ บัวทอง
126 นายสิทธิชัย พรหมสุวรรณ
127 นางสาววิมลรัตน์ จิรศิลปกรณ์
128 นายอัครเดช หอมสุวรรณ
129 นางสาวอนงค์นิจ ลีลาสุทธิรักษ์
130 นางสาวอักษร ศรีจันทร์
131 นางสาววรรณญา นุชศิริกุลพงศ์
132 นางสาววรรณิภา กนิษฐชาต
133 นางสาววิชชุดา เมี้ยนศิริ
134 นายนิพิฐพนธ์ ขจรศิลปชัย
135 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์
136 นางสาวกรรณิการ์ เกาะน้อย
137 นางสาวสุภาวดี คชเสนีย์
138 นางปิยะธิดา  เกรียงมงคล
139 นายพรเทพ เซี่ยวโหล
140 นางสาวกนกพร ธีระเรืองไชยศรี
141 นางสาวกรรณิการ์ สุรกิจโศล
142 Mr.Chartchai Archawapongpaich
143 Miss.Niramon Sartpisarn
144 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ
145 นายรอน ศิริวันสาณฑ์
146 นางนิภาพร ปัดถามัง
147 นางสาวปราณี กรณียกิจกุลชัย
148 นายมนูญ สหะศักดิ์มนตรี
149 นางวิไลวรรณ ปานะโปย
150 นายปัญญ์ ศักดิ์เรืองงาม
151 นางณิชารีย์ ปานสุด
152 นางสาวปฏิมา สังฆพร
153 นางสาวกรรณิการ์ นาคสุข
154 นายวิเชียร รู้บุญ
155 นายสุกฤษฏิ์ สุขประเสริฐ
156 นางสาวศิริรัตน์ แซ่แต้
157 นางสาวกนกพร เกศเกื้อวิริยะกุล
158 นางสาวพรปวีณ์ อภิโช
159 นางสมบุญ  จันทร์ทวี
160 นางสาวสุภาพร พันธ์ทอง
161 Mr.Weerawit​ Ratchatasakornporn​
162 นางดาราวรรณ โตเจริญธนาผล
163 นางสาวจีรภา เสพสวัสดิ์
164 นางนุชรี สมสืบ
165 นางสาวนัยนา พจมานวิมล
166 นางสาวสุณีย์ เหมือนแม้น
167 นางสาวกฤษณา ทองเฝือ
168 นางสาวพิชญ์สินี ปัญญา
169 นางสาวอานีนา อินสิทธิ์
170 นางสาวนฤฌา  อยู่ไมย์
171 นางสาวนริสรา จั่นอาจ
172 นางสาวกุลธิดา มูลพงษ์
173 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์
174 นายธนกฤต ฉายถวิล
175 Miss.Nongnuch  Thamlikit
176 Miss.preeyanoot phuenglamphu
177 นางสาวPattama Thanarat
178 นางสาวสิรินนพร ปภาดาธฤต
179 นางสาวสุวรรณดี อิทธิพรประเสริฐ
180 นายศุภดล แสนทวีสุข
181 นายประชา ตระการศิลป์
182 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา
183 นางสาวพาปิติ ปัญญาโตนะ
184 นายวิญญู เหล่าวัฒนา
185 นายอธิศ คุณยศยิ่ง
186 นางสาวชเนตตี พูลพิพัฒน์
187 นางสาวเอมิกา เสนา
188 นางสาวชิดาภา ชุมแสง
189 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์
190 นายชลธี ธนารักษ์วงศ์
191 นางสาวรัชนี ธนารักษ์วงศ์
192 นางสาวสุวรรณา  วัฒนไกร
193 นางสาวอทิติยา กาวิละ
194 นายศุภเศรษฐ์ ปฐมมาณิศ
195 Miss.Khemjira Tantranont
196 นายชานนท์ หาญบุญคุณูปการ
197 นางนันทวดี สาครรัตน์
198 นางจุฑามาศ โล้วิเลิศ
199 นายสุวิทย์ สุนทรวัฒนพงษ์
200 นายฃวิรโรจน์ นำฃัยศิริ

201 นางจันธิมา สาทอง
202 นางสุเมธ ศิริอาชาวัฒนา
203 นางสาวดลฤดี ผดุงกิจ
204 นางสาวผกามาส เครืออินตา
205 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร
206 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
207 นางสาวพัฒนาภรณ์ ผลพิบูลย์
208 นางสาวอรวรรณ ทรงไตรย์
209 นางสาวทิพวัลย์ บุญเรือง
210 นายชยุต ทับเที่ยง
211 นางวนิดา ศักดิ์อุดมไชย
212 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
213 นางสาวสุทัตตา  สงวนศิลป์
214 นางสาวรุ่งทิวา พรภักดี
215 นางสุวารินทร์ มณีนวล
216 นางยุพาพร ธัญญเจริญ
217 นางศิริลักษณ์ เอี่ยมมี
218 นางจีรภา คล้ายรัศมี
219 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว
220 นายสุทัศน์ อัศวินนิมิตร
221 นายพงษ์ภิเชษฐ์ กองศรีภัทร์
222 นางปราณีวรรณ สมาธิ
223 นางสาวเสาว ศรีหมื่นไวย
224 นางสาวกัลยา สมเชื้อเวียง
225 นางสาวเสาวนีย์ พัฒนประสิทธิชัย
226 นางสาววันเพ็ญ มงคล
227 นางพรพิมล วงศา
228 นางศรีนวล ประเทืองสุขศรี
229 นายชัยรัตน์ นิวัติศิริวงศ์
230 Miss.Natta Niphatthakosolsuk
231 นายมาโนช สุขเกษม
232 นางสาวจิราภรณ์ พานิชชวลิต
233 นางสาวนภาพร เลี่ยนเครือ
234 นางสาวโชติกา จันทร์มี
235 Mrs.Thananun Natenil
236 นางสาวปิยารมณ์ ยนตร์ชำนาญ
237 นางสาวขวัญใจ ดีหมั่น
238 นางสาวเกศินี เหมืองอุ่น
239 นางสาวจิรารัตน์ รัตนคุปต์
240 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ
241 นางสาวปวีณา วงษา
242 นางสาวภัทรภร พรหมวสุ
243 นางสาววุฒิยา ถือมั่น
244 นายธวัชชัย วัฒนเจียมวงษ์
245 นายณัฐชนน จันทองปาน
246 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
247 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
248 นางสาวพาทินี บุญประสม
249 นางวารุณี  เลิศชัยศิริสกุล (New)
250 นางสาวกุลฉัตร สมสุขเจริญ