เปลี่ยนการแสดงผล

การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

        "(ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจ่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"
        
ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ

Download เอกสาร (ร่าง) กฎกระทรวง 3 ฉบับ
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต้การการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....
-  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....

หมายเหตุ
     - หมดเขตรับลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลา 16.30 น.
     - ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อลำดับที่ 1-25

1 นายแดน ทองอินทร์
2 นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
3 นายณภูมิ เงาวิศิษฎ์กุล
4 นายสุกิจ เงาวิศิษฎ์กุล
5 นางสาวอัจฉริยา ทองลักษณะวงศ์
6 นายวรวิทย์ พุ่มเพชร
7 นายดำรงค์ศักดิ์ จำปาปน
8 นายสมบุญ แซ่ฉั่น
9 นายพรเทพ สุธีรชัย
10 นายอภิสิทธิ์ สุธัมม์
11 นางสาวกิตติมา ปัญญาประภาพร
12 นางสาววรัชญา ศรีมณฑา
13 นางสาวบุญราศรี เกิดโชค
14 นายธรรมวิชญ์ ธรรมนูญรักษ์
15 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
16 นายอาทิตย์ นันทพูลทรัพย์
17 นางสาวศศิพร ตาคำนิล
18 นายพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ
19 นายธีระ สุวรรณไตรภพ
20 นายวีรชัย อังศุวัฒน์
21 นายศักดิ์ชัย จงศิริเลิศ
22 นางสายฝน แสงดีแน่
23 นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม
24 นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์
25 นายพันธนวุฒิ   ถิ่นคำแบ่ง

รายชื่อลำดับที่ 26-50

26 นายวิชญ์  เลื่องเชื้อง
27 นายเตชินท์  แก้วประดับรัฐ
28 นายบุณยฤทธิ์   สุทธิไตรรงค์
29 นายวินัย เหลืองอนันทกุล
30 นางปิยมา วงศ์ไพศาล
31 นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ
32 นายกรกฎ ผดุงจิตต์
33 นายกิตติคม พูลสมบัติ
34 นายอนุวัฒน์  หวังวณิชชากร
35 นายประกิต  กาญจนการไกร
36 นายนพปฎล อุทัยศรี
37 นายชาตรี บุญญารัตนากุล
38 นายวิรัตน์ หาญวิวัฒน์พงศ์
39 นายธนา ธนพัฒน์ไพบูลย์
40 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์
41 นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล
42 นางสาวเมธิตา  ราชรองเมือง
43 นางสาวพัชรี ทศจรูญเกียรติ
44 นายกวินพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์
45 นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์
46 นายนันทจิตร ถาวรบุตร
47 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
48 นายกิตติ ลักษณ์ศิริ
49 นางสาวสมลักษณ์ อยู่มั่น
50 นายพจน์ศักดิ์ หรูกิจพณิช

รายชื่อลำดับที่ 51-75

51 นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย
52 นายรัฐพล พิสัยสวัสดิ์
53 นางสาวนภาทอง ถกลทรัพย์
54 นายสุริยา คำสุวรรณ
55 นางสาวปิยพร ดวงบุษป์
56 นายเลอศักดิ์ บูรณธนัง
57 นายทนงศักดิ์ ภูมินา
58 นายภาสกร สิริกันตโชติ
59 นายวิษณุ ชัยศร
60 นายพงศ์เทพ เทพบางจาก
61 นายสิทธิโชค บริสุทธิ์สวัสดิ์
62 นายสมเจตน์ นิมานะ
63 นายพงษ์ชณัฐ เปลี่ยนทัพ
64 นายชัชวาลย์ นวคุณมงคล
65 นายเกรียงชัย ตรีนภากร
66 นางสาวกัญญาณัฏฐ ทรัพย์บุญทยากร
67 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
68 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์
69 นางสาวชาณุกา กรัณกิติกร
70 นายจรัสชาญ จงศรีวัฒนพร
71 นางสาวนิรมล ต้นรุ่งโรจน์
72 นายธีรพันธ์ รอดเชื้อ
73 นายธีระศักดิ์ เงาทอง
74 นางรัตนา อังศุภากร
75 นายสุนทร กระตุฤกษ์

รายชื่อลำดับที่ 76-100

76 นางสาวสุชานุช ทรัพย์มา
77 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล
78 นางสาวกีณัชชา เย็นมะโนช
79 นายชุนเฟ็ง เวิน
80 นางสาวถิรดา ตันตยาภรณ์
81 นายไกรคำ หมื่นมนตรี
82 นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี
83 นายคมศักดิ์  เจียรวิชญ์
84 นางสาวประภาศรี คมนโชติ
85 นายภัคธร  เนียมแสง
86 นายธนศักดิ์ สุวรรณบูล
87 พล.เอกเสริมศักดิ์  วิเศษไชยศรี
88 นางสาวพิมพ์นิภา กลิ่นเดช
89 นางสาวมลฤดี คำผง
90 นางสาวปาริฉัตร อินวงศ์ษา
91 นางณัชชา บุญแสง
92 นางสาววาสนา ตรังใจจริง
93 นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน
94 นายอดิสร พลทะจักร์
95 นางสาวณัชชา จิตอนันตพร
96 นางสาวสุวรรณี วิวัฒน์ธรกิจ
97 นายสมิทธ์เชษฐ์ แก้วฟ้าอ่อน
98 นายธนาวัฒน์ ธนโชติวรนนท์
99 นายศุภกานต์ กานตานันทะ
100 นายสุรศักดิ์ ศรีอรุณ
101 นายมนตรี ชูลาภรุ่งเรือง
102 นางสาวฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร
103 นางจตุรพร ณ วิเชียร
104 นายกิตติวุฒิ ไกรประสิทธิ์
105 นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
106 นายสิปปวิชญ์ เป้าดี
107 นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
108 นายปราโมทย์ หาญสกุล
109 นายฐิติพงศ์ นวเลิศพร
110 นายวิวัฒน์ จันทะ
111 นายธัญญภูมิ ติรสมบูรณ์สิริ
112 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
113 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
114 นางสาวอนุสรา อัศวศิริวงศ์
115 นายฐิติกร ทรัพย์บุญรอด
116 นายกิตติศักดิ์ นิสัยกล้า
117 นายทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย
118 นายนิพัฒน์ กอกรรณิกา
119 นายพรเทพ โยธินอุปไมย
120 นายพิชเยนทร์ ตันประเสริฐ
121 นายสุพร สุวรรณสมบูรณ์
122 นายชาญชัย เล็กวิจิตรธาดา
123 นายวินิต อธิสุข
124 นายกฤษฎา วิศิษฎฺ์สิน
125 นางสาวจิรภา บุญพาสุข
126 นายปัทม์ คุปตะเวทิน
127 นายอัญชิษฐ์ สิทธิกูล
128 นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
129 นางฐานัญญา วงศ์จันทร์

แผนที่ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ