เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง การพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษกิจ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง

           กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
      -  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาเหตุอันควรหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ การบั่นทอนผลการใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และหลักฐานการทุ่มตลาดหรือการได้รับการอุดหนุน พ.ศ. ....

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 (วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)