เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง วิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง

           กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
      -  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งสิทธิการดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดหรือ การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 (วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)