เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง

           กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต้การการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
      -  (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการพิจารณาตอบโต้การการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 (วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)