เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2561 (วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.) เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบ

      - (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     - ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ฉบับปัจจุบัน และร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับแก้ไขตามคณะกรรมการกฤษฎีกา

แสดงความคิดเห็นช่องทางที่ 1
     - แบบแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (Word)
     - โดยให้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ได้ที่อีเมล์  importad@moc.go.th