เปลี่ยนการแสดงผล

การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

        "(ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

        วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
        ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ

Download เอกสาร
      - (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      - พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542

หมายเหตุ
     - หมดเขตรับลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.
     - ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

ปิดรับลงทะเบียน

รายชื่อลำดับที่ 1-25

1 นางสาวศศิพร ตาคำนิล
2 นางสาวดวงพร แก้วทอง
3 นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
4 นายแดน ทองอินทร์
5 นายศักดิ์ชัย จงศิริเลิศ
6 นายวีระชัย อังศุวัฒน์
7 นายพจน์ศักดิ์ หรูกิจพณิช
8 นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย
9 นายดำรงค์ศักดิ์  จำปาปน
10 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์
11 นายนันทจิตร ถาวรบุตร
12 นายณภัทร ตั้งตระกูลชัย
13 นางปิยมา วงศ์ไพศาล
14 นายกรกฎ ผดุงจิตต์
15 นางสาวณิชาภัทร นิยมทอง
16 นางสาวกฏนภสร ฉายรัตน์ตระกูล
17 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
18 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
19 นางสาวอัจฉริยา ทองลักษณะวงศ์
20 นายเตชิต อภิชิต
21 นายไกรคำ หมื่นมนตรี
22 นายณัฐพงศ์ วงศ์แสงเอี่ยม
23 นางสุจิตรา สุขพานิช
24 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์
25 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

รายชื่อลำดับที่ 101 เป็นต้นไป

101 นายสมบุญ แซ่ฉั่น
102 นายวิรัตน์  หาญวิวัฒน์พงศ์
103 พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี
104 ดร.วิมลศิริ  กุลบดีจิรโชติ
105 นายมนตรี ชูลาภรุ่งเรือง
106 นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล
107 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
108 นายอาทิตย์ นันทพูลทรัพย์
109 นางดีนะ รุ่งวิไลเจริญ
110 นายภูวดล เจียวิริยบุญญา
111 นางสาวอังคณา ศรีพูล
112 Miss.sayamon dermmouk
113 นางสาวธนภร ถาวรทรรงธรรม
114 นางสาวจารุณี ดีนาค
115 นายบัญญพนต์ ธำรงสุทธิพันธ์
116 นางสาวศุจิตรา อุระวัตร
117 นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์
118 นางฐานัญญา วงศ์จันทร์
119 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล
120 นายสุปรีย์ ทองเพชร
121 นายวรวุฒิ ชิระนุรังสี
122 นางสาวอนุสรา อัศวศิริวงศ์
123 นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง
124 นายสมชาย เตรียมชัยพิสุทธ์
125 นายวิชญ์ เลื้องเชื่อง
126 นายเตชินท์ แก้วประดับรัฐ
127 นายสุรศักดิ์ ศรีอรุณ
128 นางเปรมจิตต์ เนาวสัยศรี
129 นายคมกฤษณ์ เสนารักษ์
130 นางสาววัญญา สังขโพธิ์
131 นางสาวอลิสา เทียนเงิน
132 นายฐิติกร ทรัพย์บุญรอด

รายชื่อลำดับที่ 26-50

26 นายชาตรี บุญญารัตนากุล
27 นางสาวบงกช งานทวี
28 นายธีรยุทธ  เลิศศิรรังสรรค์
29 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
30 นายพงษ์พัฒน์  สัตยวินิจ
31 นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ
32 นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ
33 นายบุญเลิศ คลอวุฒิเสถียร
34 นางสาวนิศา  นิยมลาภ
35 นายธีระ สุวรรณไตรภพ
36 นางสาวณัชชา จิตอนันตพร
37 นายอภิจิต เจริญเวชชการ
38 นายณภูมิ เงาวิศิษฎ์กุล
39 นายสุกิจ เงาวิศิษฎ์กุล
40 นางสาวสุวรรณีย์ วิวัฒน์ธนกิจ
41 นางสาวศิริรัตน์ แพรสุวัฒน์ศิลป์
42 นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ
43 นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ
44 นางวิมลมาส เงาวิศิษฎ์กุล
45 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต
46 นางนัยนา บำรุงทรัพย์
47 ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
48 นายวิวัฒน์ จันทะ
49 นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์
50 นางสาวพจนา เล็กประสาร

รายชื่อลำดับที่ 51-75

51 นางสาวธนพร อมรอรรถกุล
52 นายฉลาดภูมิ เต็มเกษม
53 นางสาวจรัญญา  นพนุกูลวิเศษ
54 นายสมเจตน์ นิมานะ
55 นางวัชราวรรณ์ ชมดง
56 นายประมุข ตะเคียนคาม
57 นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
58 นางสาวฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร
59 นายทนงศักดิ์  ภูมินา
60 นายวิษณุ ชัยศร
61 นายภาสกร สิริกันตโชติ
62 นางสุธิศา ยินดี
63 นายณัฐพล ลิขิตเสถียรกุล
64 นายวิทูร บริบูรณ์ชัยศิริ
65 นายกรกช วัชรวรรณี
66 นายพรเทพ โยธินอุปไมย
67 นางสาวกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
68 นางสาวนิรมล ต้นรุ่งโรจน์
69 นายสุนทร กระตุฤกษ์
70 นางสาวสุชานุช ทรัพย์มา
71 นายสันติ จงคงคา
72 นางรัตนา อังศุภากร
73 นางสาวพัชรี ทศจรูญเกียรติ
74 นางสาวพิมพ์นิภา กลิ่นเดช
75 นางสาวมลฤดี คำผง

รายชื่อลำดับที่ 76-100

76 นางสาวติณณมินทร์ แก้วประสิทธิ์
77 นางสาววราวัลย์ หวังสะดวก
78 นางสาวกนกอร ฟองคำ
79 นางสาวจิราพรรณ มวลชนธรรม
80 นางสาวชนิดา  กิ่งรุ้งเพชร์
81 นางสาวสุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
82 นายศรัณย์ บุพศิริ
83 นายณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย
84 นางสายฝน แสงดีแน่
85 นายคอนวาง ยู
86 นางสาวพรรษกร แก้วงามพรรณ์
87 นางสาวไพลิน สุธีพงศ์โสภณ
88 นายฮายอง โอ
89 Miss.Sakunwan Jangaksorn
90 Miss.pakdiporn Suttachai
91 นางสาวประภาศรี คมนโชติ
92 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์
93 นายสมเกียรติ อภิชาติวรกิจ
94 นางสาวศิริพร เหล่าอารยะ
95 นางสาวนันทพร มธุรพจนากุล
96 นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน
97 นายณัฐพงศ์ อวยพรกชกร
98 นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์
99 นายเกรียงชัย ตรีนภากร
100 นางสาวกัญญาณัฏฐ  ทรัพย์บุญทยากร

แผนที่ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ