เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี พ.ศ. 2568

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี พ.ศ. 2568 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ