เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เข้าเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย คต. ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เร่งผลักดันศูนย์ OSS ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดส่งออก
.
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ มอบกรมการค้าต่างประเทศทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เร่งผลักดันศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service : OSS) พร้อมให้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน เร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อผลักดันการส่งออก
.
นายภูมิธรรมฯ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการค้าต่างประเทศ ว่าได้มอบหมายให้เร่งแก้ไขข้อจำกัดของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้าเพื่อเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การค้าและมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญที่อาจส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม วิเคราะห์ เพื่อแจ้งต่อผู้ประกอบการให้เตรียมพร้อมรับมือ อาทิ มาตรการคาร์บอนเครดิต เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
.
ขณะเดียวกัน ขอให้เร่งผลักดันให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมอบรม/สัมมนา รวมถึงเร่งผลักดันการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ผ่านโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านลดระยะเวลา ลดการเรียกเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว
.
นายภูมิธรรมฯ ได้ติดตามการจัดทำแผนเร่งด่วน (Quick Win) ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกและปรับปรุง ประกาศกระทรวงที่ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง การนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศข้อมูลทางการค้าและการลงทุนออนไลน์ (Commerce Intelligence Centre (Border and Transit Trade and SEZ) : CIC BTS) เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงด้านการค้าชายแดนและผ่านแดน พร้อมทั้งมีการเพิ่มการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการส่งออก-นำเข้าสินค้าได้ตามปกติ อีกทั้ง การจัดตั้งศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service : OSS) ในจังหวัดที่ค้าขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการแบบครบวงจร
***************************
กรมการค้าต่างประเทศ
20 ตุลาคม 2566