เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

งานรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 และร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ Live Facebook รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 และร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กรมการค้าต่างประเทศ แบบกลุ่ม