เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐกับการรับมือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนในโลกดิจิทัล

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเสวนาในหัวข้อ "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐกับการรับมือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนในโลกดิจิทัล"
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณปวีร์รวี อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
คุณภาวนา  ฤกษ์หร่าย ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย สำนักข่าว The Reporters
ดำเนินรายการโดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์