เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กรมการค้าต่างประเทศให้การตอนรับคณะกรมศุลกากรศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

นายนิติ แสงสุกแสง เลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศให้การตอนรับคณะกรมศุลกากรศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของกรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์