เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (ธอส.)

นายนิติ  แสงสุกแสง เลขานุการกรม นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (ธอส.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564