เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สำนักงาน กสทช.) ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ

นายนิติ แสงสุกแสง เลขานุการกรม เป็นประธานต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560- ปี 2562 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์