เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า...สร้างมูลค่าส่งออกสินค้าไทย”

นายปวริศ หาญณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า และนางอรรัตน์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า...สร้างมูลค่าส่งออกสินค้าไทย” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 267 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแต่ละชนิดต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้รู้แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำให้สินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด