เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)”

นางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดเปิดการสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม