เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)” สัญจร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)” สัญจร โดย นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน