เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ” วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ผู้เปิดอบรม : นางสาวนันท์นภัส สิริกานติโสภณ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (หัวหน้าคณะทำงานบริกรข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ)