เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า"

นางชนินทร หริ่มเจริญ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ (รักษาการ) เปิดงานสัมมนา เรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา