เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ

นายนิติ  แสงสุกแสง เลขานุการกรม เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมฯ "ถ่ายภาย PR อย่างไรได้ดังซซซปั๊วะปังโดนใจ" วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา