เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สร้างความผาสุข) กิจกรรมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กรมการค้าต่างประเทศจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สร้างความผาสุข) กิจกรรมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ