เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสำนักบริการการค้าต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 14.00-15.30 น. ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อมูล แนะนำ แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ