เปลี่ยนการแสดงผล

การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      “การค้าก้าวไกล...ก้าวไปกับการใช้สิทธิประโยชน์”   (ปิดรับสมัคร)

วันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

Download กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ  โทร. 02 547 4855 หรือ สายด่วน 1385
     - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 215 307
     - ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2562

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาวณิชาภัทร สิทธิวรนนท์
2 นายนัธทวัฒน์  เกิดพูล
3 นางสาวชนิภา งามวิจิตวงศ์
4 นางพรพิมล มีมงคล
5 นายมนูญ มีมงคล
6 นางสาววิรัลพัชร ทัฬหวรรัตน์
7 นายยุทธศักดิ์ ศุภยางค์
8 นายฉัตรชัย จันทร์ทบ
9 นายนริศร สิทธิมูล
10 นายดิเรก สร้อยสีดา
11 นางนภัทร ณ พิกุล
12 นางสาวอุไรวรรณ อินสม
13 นายอธิวัฒน์​ ชมภูธัญ
14 นางสาวออมทรัพย์ จรัสวุฒิยากร
15 นายวัชระ มณีลดา
16 นางสาวมณีญาภรณ์ สมบัติจินดา
17 นางสาวสุริยาวรัญญา อสัตถสนธิ
18 นางสาวจุติ แก้วราม
19 นางสาวสุภาพร นาคเจริญพร
20 นายเฉลิมชัย พิศิษฐวานิช
21 นางสาววรรณธิดา  วงศ์เรือน
22 นายเพิ่มศักดิ์  จีนต้น
23 นายพงษ์ศิริ วิพุธพงษ์
24 นายชวลิค ต้ังทางธรรม
25 นางสาวเจษฎาพร ไตรจักร์
26 นายชูเกียรติ  เส็งคำภา
27 นางเรืองศิริ เส็งคำภา
28 นายธนัช เมฆประโยชน์
29 นายวัชร ปัญญามงคล
30 นางจุฬาลักษณ์ นีเกรน
31 นางสาวปฐมาภรณ์ แนวหลาน
32 นางสาวรัตติกาล คำหล้า
33 นางสาวณัฐนรี  เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์
34 นางสาวศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย
35 นายภิญโญ สุดแดน
36 นางสาววิมล โชติวชิรา
37 นายสมชาย ลีลาธนาวิทย์
38 นางฐิติมนต์ ลีลาธนาวิทย์
39 นางสาวณิชภัส วัฒนกิตติธาร
40 นางสาวทิพาธร มาศจรูญ
41 นายพิเชษฐ์ นวลสนิท
42 นางอัมพร รินคำ
43 นางสาวกมลวรรณ ติดชัย
44 นางสาวประทิน ศรีบุญเรือง
45 นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
46 นางสาวพัชรา  พระคุณอนันต์
47 นายธนัชภัค พาลี
48 นางสาวธนัชพัชญ์ วัฒนวรรณพงศ์
49 นายธวัช อยู่สุข
50 นางนารีรัตน์ ศุภยางค์
51 นางสาวแสงเดือน ไชยกุล
52 นางสาวชญากุล ชูณะวัฒน์
53 นางสาวเกษศิรินทร์ ซ้อนฝั้น
54 นางกัญญาภัค อุตตมางกูร
55 นายชกานต์ อุตตมางกูร
56 นางสาววริยาภรณ์ เกตุเห่ง
57 นางสาวชุติมา จอมคำ
58 นายวิริยะ อาษากิจ
59 นายณัฐวุฒิ  มะเทวิน
60 นายคุณวุฒิ  พุทธเจริญ
61 นางสาวสุรธิดา ศรีโพธิ์
62 นายสมศักดิ์​ นาวายุทธ​
63 นางสาวทวีพรรณ  ศิริสุจินต์
64 นางสาวนารา  เศรษฐกร
65 นางสาวสรินทร์ดา เดชพิทักษ์มีสร
66 นายสุชาย ปิยะมิ่ง
67 นางสิริณัฐ ปิยะมิ่ง
68 นายพิพัฒนสุขมงคล กรณ์
69 นางสาวอรอำไพ โอศิริ
70 นางสาวรุ่งฤดี ผูกมณีคง
71 นางสาวพรทิพย์ วิมลมาลย์
72 นายสุคนธ์ คงมั่น
73 นางสาวสุปรียา อภิรมย์ยานนท์
74 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์ ชาติวิญญู
75 นายหัส​พล​ จง​วิไล​
76 นายยุทธพงษ์ ปัญญาดา
77 นางสาวเสาวรักษ์ มาลาวิวัฒน์
78 นางสาวนันท์มนัส รังสิโชติธณสาร
79 นางสาวจารุณี  นันทบัณฑิต
80 Mrs.Wirapan Piankusol
81 นางสาวอรวรรณ  เจริญโต
82 นางสาวสาวิตรี  ใจกันทะ
83 นายทวีโรจน์  วรภูมิพายัพ
84 นางณัฐญา ถิ่นธรรม
85 นางวิภาภรณ์ ไชยอาม
86 นางปณพร สังข์สุวรรณ์
87 นายวรเชษฐ์  ธนธีระเมธากรณ์
88 นางดวงใจ สุวรรณมาลี
89 นางสาวคนึงนิด เรืองไพโรจน์
90 นางสาวรสริน พันธุราษฎร์
91 นางณัฐกา เจนจบ
92 นางสาวธันยพร จิรสงวนพงศ์
93 นายจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม
94 นางสาวดลยา รัตนพยอม
95 นางสาวลัดดาวัลย์ สุภาพ
96 นางณิชาภัทร ตั๋นธรรม
97 นายเจตจำลอง เลาวพงค์
98 นางสาวมนัสนันท์ โชคอภินันท์
99 นายภาณุวัฒน์  วงเวียน
100 นางสาวพรพิมล ประทุม

101 นางสาวพิณทิพย์ วงค์ศรีชา
102 นายพัชรพล แน่นกระโทก
103 นางสาวทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ
104 นายวีรวัฒน์ เลิศนิธิกุล
105 นายวรรธนพงศ์ ศิริวัฒนกุล
106 นางสาวนวพร ตังวัชรินทร์
107 นางสาวธิดารัตน์​   ศรีบุญเรือง
108 นายครรชิต พวงมาลัย
109 นางสาวเยาวเรศ กันทะสอน
110 นางสาววิลาวรรณ์ ทองเล็ก
111 นางสาวณัฐพร สุริยากานนท์
112 นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว
113 นางสุมาวดี วงศ์แก้วเขียว
114 นายสรวิชญ์ พินทิสืบ
115 นายอิทธิเชษฐ์ ศักดิ์ศิวณาถ
116 นางสาวดารณี สุวรรณ
117 นายสรศักดิ์ ธนันไชย
118 นางสาววรางคณา มานะ
119 นางสาวกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์
120 นางสาวสินีธนกานต์ เทพา
121 นางสาวธมลวรรณ มุลศรี
122 นางสาวสุธิดา เสาร์เรือน
123 นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล
124 นางสาวชัญญา อยู่เจริญศา
125 นางสาวภัสศร ธนันชัย
126 นางสาวเกศกาญจ์กร เลิศรัตนภรณ์
127 นายฉันทพันธุ์ จาดเอี่ยม
128 นางสาววราลักษณ์ วารีศุภรัตน
129 นางสาวหทัยรัตน์  ชัยนะ
130 นางสาวเยาวภา ธนาเพิ่มพัช
131 นางสาวธนัชชนก กันธะอุดม
132 นายวารินาถ พุทธสิมมา
133 นายปรีชา ลิจุติภูมิ
134 นางทัศนา ตุ้ยทิศ
135 นายณัฐพงษ์ ปันตา
136 นางสาวภิญญาพัชญ์ สุวรรณสิงห์
137 นายศักย์บดินทร์ มีอุบลมหวัฒ
138 นายวุฒิชัย ธรรมฐิติพงศ์
139 นางสาวเจตศนินท์ สุทธวิรีสรรค์
140 นางสาวอรทัย สมณา
141 นายกวิน วิริยพานิชย์
142 นางกุลฐิรั​ศ​มิ์​  สืบ​พงษ์​พร​
143 นางสาวพัทธนันท์ เศรษฐภูวนันท์
144 นางสาวสิริกร  พันปี
145 นางทิวาวิมล  ไพรินทร์
146 นายเสกสันต์ สุทธะ
147 นางกัลยดา ชุ่มอินทรจักร
148 นางสาวปรารถนา จิณะกับ
149 นางสาวกัญญา​พัณณ์​ ใจมูล
150 นางวีระนุช หนูพรหม
151 นางสาวภัชรากรณ์ คำอ้าย
152 นางสาววิจิตรา อุ่นธง
153 นางสาวนันทิพร แสงบุญเรือง
154 นายสุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์
155 นางสาวพิมลดา ตันเส้า
156 นางสาวจันทร์นภา ฟองมาลา
157 นายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์
158 นายพันธกานต์ อินต๊ะมูล
159 นางสาวณัฐธิราณิชกุล รุ่งเรืองรัตนะเก้า
160 นายจิตพงษ์ ปุกมณี
161 นางสาวศจี  ตาแสงทอง
162 นางสาวจิตนัดดา  พึ่งสีใส
163 นางสาวอรสิริพิมพ์ บุญศรชัย
164 นางรัชนี โครานา
165 นายสมรรถ พรมมา
166 นายพืสัณห์ อุปนันท์
167 นางสาวติรณา จรัสแสงสุริยา
168 นายธเนศ เลิศจิตติคุณ
169 นางดารา วงศ์วรรณ
170 นางสาวจันทร์รุ่ง บุตธิวงค์
171 นางณหทัย  ศรีภูมินทร์
172 นางพิมพร ลีลาพรพิสิฐ
173 นายเทพทัย สุริยลักษณ์
174 นางสาวจันทรืจิรา กองนาค