เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" (ปิดรับสมัคร)


ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download กำหนดการสัมมนา


     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)


สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

1 นางปราณีวรรณ สมาธิ
2 นางสาววิลาวัลณ์ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
3 นางสาวสุวดี อนุดีเก้า
4 Miss.Nalinrat Kunkhomit
5 Miss.Praneewan Samathi
6 Miss.Salakjit Namnok
7 นายณัฐพล โพธิ์ตระกูล
8 นางสาวนันท์นภัส วิศุทธิกิตินันท์
9 นางสาวอุไรวรรณ ปราณีตพลารักษ์
10 นางสาวศุทธินี ทองขาวขำ
11 นางกนกพร  ใบยา
12 Miss.Rungtiwa Sinsathan
13 Miss.Natha Suchockdisaya
14 นางสาวพชรมน ถิระโชคโภคิน


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาวกมลวรรณ ประจงมูล
2 นางสาวสุภาภรณ์ วาจะเสน
3 นางเสาวลักษณ์   บัวสุวรรณ์
4 Miss.Kanchana Rotphai
5 Miss.Jutathip chobphot
6 นางสาวนภาพร เจริญสุข
7 นางสาวทัศนา วงษาหาราช
8 นายไชยมาตย์ ดาวเทพ
9 นางสาวพรธรรมมิก ถึงแสง
10 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
11 นางสาวนันทนีย์ ใจจริงจิตร
12 นางสาวรสสุคนธ์ เจริญมังษา
13 นายวันชัย สุเสถียร
14 นางสาวกาญจนาพร วงษ์ชลธี
15 นางสาวชุติกาญจน์​ เที่ยงจันทึก
16 Miss.Kodnapasorn Chairattrakul
17 Miss.Sirinporn Pakpinpetch
18 นายกฤษฏ์ ภรวรรธนะภาส
19 นางวารินทร์ บุษบรรณ
20 นางสาวนฤมล ทองรินทร์
21 นางสาวศิริภรณ์  แก่นจันทร์
22 นางสริตา ไชยบิน
23 นางสาวเมทินี ปะนันท์
24 นางสาวชัชลี ศรีไชยทอง
25 Miss.Maneerat Hiransakul
26 Mrs.Ratsamee Yangsuai
27 นางสาวสุพัตรา คำชู
28 นางสาวรุ่งทิวา วงษาหาร
29 นางสาวพรรณี  สดสว่าง
30 Miss.Maneerat Kongpol
31 นางสาวภรภัชชา ขันธ์พิมูล
32 นางสาวโสภาคย์ สุขล้อม
33 นางสาวอรุณรัตน์ พัชรินทร์วิทยา
34 นายเจตน์ แก้วโสภานิมิต
35 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ
36 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศาโรจน์
37 นางสาววนิดา  ประจงไสย
38 Miss.Piyaporn Chaisaensuk
39 นางสาวกัญญา บำรุงศรี
40 นางสาวอรุณี ฉวีบริสุทธิ์
41 นางปวริศาน์ สว่างเทียบ
42 นางสาวกมลพรรณ แสงศรี
43 นางสาวเตือนใจ บุตรสนม
44 นางสาวนันธิดา ทองคำ
45 นางสาวชมพูนุช อิ่มโอชา
46 นางสาวอรพรรณ ศุโภทยาน
47 นายสงวน สีคุณเมือง
48 นางสาวเบญจวรรณ ปราชญากุล
49 นางวิรชา ยิ้มเอี่ยม
50 นางสาวนริศรา บุญอินทร์
51 นายอดิสร พลทะจักร์
52 นางสาวพูลศรี มานะปรีชางามเลิศ
53 นางสาวธนสร บุญอุ้ม
54 นางสาวสุดารันต์  มิดชิด
55 นางสาวศุภรินทร์ ซิ้มสกุล
56 นายสุพรชัย เมฆพัฒน์
57 นางสาวภัทรภร พรหมวสุ
58 นางสาวสุวรรณา ลิมวรางกุล
59 นายชำนาญ เพชรน่วม
60 นางสาวสุภาวดี คชเสนีย์
61 นางสาวรัตติกาล เขมปัญญา
62 นางสาววิชยา เพ็งทอง
63 นางชุติญา เดโชกุลนันท์
64 นางสาวแววดาว บุญกำเชียง
65 นางปัญญาพร ก้อนทองดี
66 นางสาวอุมาพร  ปานวงค์
67 นางสาวเขมสุรีย์ อนันต์เศวต
68 นางสาวจุรีรัตน์ แสนสุข
69 นางสาวดวงเดือน คำมี
70 นางสาวบงกชกมล เกรตเฮ้าส์
71 นางสาวสุรีย์วัลย์ ชาวสามทอง
72 นางสาวสายชล จตุคันธาพงษ์
73 นางสาวภาวิตา เถาว์ทิพย์
74 นางสาวพรพิมล โอรุมปิก
75 Miss.Suntharee Foythavorn
76 นายวัชระ ไทยโพธิ์ศรี
77 นายธราธิป อุ่นหล้า
78 นางสาวปสุตา อุ่นศรี
79 Miss.Jittawadee Puangpetch
80 นางศิริวรรณ คลังสุวรรณ
81 นางสาวเรวดี สมใจ
82 นางสาวเมลดา มหิทธาฟองกุล
83 นางสาวปวีณา กาญจนวรกุล
84 นางสาวศิริภัทรากร โฮมหงษ์
85 นางสาวศุภลักษณ์ บุญล้้ำ
86 นางสาววรรณรดา ศรีใจติ๊บ
87 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก
88 นางสาวรุจิรา วรรณภพ
89 Miss.PANAWAN WRANGDEE
90 นางสาวพรพรรณ สุวรรณล้อม
91 นางสาวอาภาภรณ์ สุนทรานนท์
92 นางสาวพจนี สุขสุทิน
93 นางสาวลักขณา แซ่หลี
94 นายวิวัฒน์ พรสุขสวัสดิ์
95 นางสาวสิรินนพร ปภาดาธฤต
96 นางทิพวรรณ แสงเผือก
97 นางสาววาสนา ชมภูแก้ว
98 นางสาวพิมพรรณ ดอนแก้ว
99 นางสาวกนกวรรณ แก้วกุดั่น
100 นางสาวสุริยาวดี ขันธรักษ์

101 นางสาวมณีรัตน์ เทียมเศวต
102 นางสาวอัจฉรา สุจริตพงษ์
103 นางสาวภัคณัฏฐ์ บัววรรณาดิฐากูร
104 นางสาวพรพิมล หลำเจริญ
105 นายกิตติพงษ์ ชลอสันติสกุล
106 นางภาศิณี วิลัยรัศมี
107 นายเรืองศักดิ์ วิลัยรัศมี
108 นางสาวประทีป คงสีหะ
109 นางสาวบุศรา ชวนะจันทร์
110 นางสาวนันทพร  กระแสสัตย์
111 นางสาวสุนิษา ดำริห์กล้า
112 นายจุมพล สดากร
113 นางวรรณา สดากร
114 นางสาวศิริแก้ว ใช้ทอง
115 นางสาวกมลพรรณ แสงผึ้ง
116 นางวิมล ศรีอำไพ
117 นางสาวปุณฑริก สถิตวิริยากุล
118 นางสาวจันทรัตน์ มะนโส
119 นางสาวกฤษณา แสนกล้า
120 นางสาวรัชดา ศรีสยาม
121 นางสาวน้ำทิพย์ ปฏิทัศน์
122 นางสาวปาณิสรา ตันศิริ
123 นางสาวธัญยาภรณ์ ด่านดอน
124 นางสาววิยากรณ์  ทรวดทรง
125 นายสาโรจน์ วนิชจันทร์สกุล
126 นางกัลยาณี โอวกุล
127 นางสาวภูธิดา คำสุข
128 นางสาวปุญชรัสมิ์ วุฒิพันธุ์สุนทร
129 นางสาวจีรวรรณ จันธิมา
130 นายบุญชัย  ยี่สุ่นศรีศักดิ์
131 นางสาวฉัตรฐรัต มนูญพร
132 นางสาวจิดาภา อริยเสริมบุญ
133 นางสาวผกาสรวง  สิริชุมแสง
134 นายสงกรานต์ ศิริแข็ง
135 นางสาววรรณพร มาลาศรี
136 นางสาวจิราวดี ยิ่งคงดี
137 นางสาวชิสา วงศ์จันทา
138 นางสาวปุริมปรัชญ์ เจียมเจริญกิจ
139 นางสาววนิดา รุ่งวัฒนากุล
140 นางสาวธนภัค เต๊ะชัย
141 นางสาวบุญธิดา เจริญสุข
142 Miss.Benjamas  Chankasikupt
143 Miss.Saowanee  Choochart
144 นางสาวอมรรัตน์ จงอุ้มกลาง
145 นายสัญชัย ธาตุสหาย
146 นางเรวดี ศรีชัยนันท์
147 นางสาวภัคมณฑน์ วัชรสุวรรณเสรี
148 นางสาวอรองค์  จิตต์ใจ
149 นางสาวโสมอุษา ฤทธิ์พยัค
150 นางสาวปิยะวรรณ พัฒนธีระเดช
151 นางสาวนิโลบล สวนนุช
152 นางสาวฐาปนี สวนนุช
153 นางสาวอรณิชา ชัยวิเศษ
154 นายสุเทพ รัตนประภากร
155 นางสาวไปรยา วงส์ทองดี
156 นางสาวประภัสสร สุดเล็ก
157 นายสิรภพ  เลิศวิโรจน์กุล
158 นางสาวปริยสิริ พุฒิภิญโญ
159 นางสาวสายฝน แสนสมเรือน
160 นายรณชัย สยบุญณะ
161 นายเฉลิมพันธ์ อินทสิงห์
162 นางสาวสุนันทา นิ่มเจริญ
163 นายยุทธพงษ์ กันทะสอน
164 นายKittipong Pimsawan
165 นางสาวWaree Kongsakwattana
166 นางสาวรุจิรา เอี่ยมทศ
167 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
168 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
169 นางสาวบุญญกาญจน์ อากรรัตน์
170 นางสาวจิตติมา หมวกงาม
171 นางสาวกรรณิการ์ อาษา
172 นางสาววรินทร์ลดา จันทนา
173 นางสาวชุดานุช สิงหฬ
174 นางสาวพรพิมล สุทธิ
175 นางสาวณัฐธภา สารจันทร์
176 นางสาวณิชาภา งามสมชาติ
177 นางสาวสุวรรณี ปัญขา
178 นางสาวจีรนันท์ ฝอยทอง
179 นางอุไรวรรณ กลิ่นขจร
180 นางอรสา เฉลียว
181 นายวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์
182 นางสาวปุณยนุช ซ่อนกลิ่น
183 นางสาวอนงค์ ทรงกลด
184 นางสาวภาวินี ผ่องเกตุ
185 นางสุพรรณี วงค์เกิด
186 นางชุลีพร แช่มช้อย
187 นางน้ำทิพย์ จันทร์บุญ
188 นางสาวอาภาภรณ์ พันธ์เขียว
189 นางสาวศรุษตา ปักษาสกุล
190 นางสาวณัฐศศิ พึ่งพินิจ
191 นายประพันธ์ศักดิ์ วรรณทอง
192 นายวัชรพงษ์ สุวานิโช
193 นางสาวมณีวรรณ จิรวรวงศ์
194 นายโดม วัจนคุปต์
195 นางสาวอนงเยา พูนเพิ่ม
196 นางสาววัชราภรณ์ บุญมาเลิศ
197 นางสาวจารุภา จึงยิ่งเรืองรุ่ง
198 นางสาวประยงค์ เลิศล้ำ
199 นางสาวอรัญญา จันทร์ดี
200 นายอนันตชัย ชูเชื้อ

201 นางสาวธมนวรรณ หงวนไธสง
202 นางสาวจุฑารัตน์ ตันสุวรรณรัตน์
203 นางสาววนิดา งามพิพัฒน์
204 นายไพบูลย์ ตะพานวงศ์
205 นางสาวสาธนี ธรรมนิฐินันท์
206 นายสุวิชา ศูนย์แดง
207 นางสาวจุฑารันต์  สุวรรณะ
208 นางสาวจิรภาวีร์ จิตสัจจพงศ์
209 นางสาวอาภรณ์ เสรีวัลลภ
210 นางสาวมยุรี วณิชย์ศุภกร
211 นางสาวหัสพร เพ็ชรนิล
212 นางสาวธาวิตา อินชา
213 นางเสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์
214 นางสาวธนภรณ์ นิลธานี
215 นางสาวอรกมล โพธิ์ทองงาม
216 นางสาวจุรีพร นนท์ขุนดท
217 นางสาวพรรณยมล แก้ววิมล
218 นางสาวดุสิดา พึ่งสว่าง
219 นางสาวศิริภรณ์  จูฑะวงศ์
220 นางสาวนงนุช ปลัดสังข์
221 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
222 นางสาวเกศริน วงค์วิวงค์
223 นางสาวชุติมา ชื้อทัศนประสิทธิ์
224 นางสาวอมลณัฐ   คงรักษ์
225 นางลัญชดา ขายม
226 นายสิทธิชัย พรหมสุวรรณ
227 นายเอกรัตน์ ชื่นชม
228 นายออม สุดสายใจ
229 นางสาวสุชีรา ศรีวรรณนุสรณ์
230 นางสุพรรณี ปัญญามี
231 นางสาวอำไพ ภัทรกษมา
232 นางสาวจรรจิรา ป่านแก้ว
233 นายกิตติพล ดวงพลอ่อน
234 นางภัทรสุดา หล้าศักดิ์
235 นายสรรพากร กองแก้ว
236 นางสาวจันทร์จิรา อิ่มสะอาด
237 นางสาวละอองดาว งามเกิด
238 นายณัฐพร  บัวทรัพย์
239 นางสาววัลลี วงษ์บุญเพ็ง
240 นางสาวนฤมล ใยเจริญ
241 นางสาวสุดใจ ศรีภูธร
242 นางสาวเบญจมาศ เสมอใจ
243 นางสาวกษิรา ทองศรีสังข์
244 นางสาวณฐา สุโชคดิษยา
245 นางสาวรุ่งทิวา สินสถาน
246 นายนายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์
247 นางสาวธนภร พลพฤตินอก
248 นางสาวอนัญญา บินขุนทด
249 พล.อ.ต.สุรินทร์ อยู่เป็นแก้ว
250 นางสาวประกายรุ้ง พวงพิลา
251 นางสาวณัฐชยา คิดรัมย์
252 นางสาววิลาสินี พู่ประเสริฐศํกดิ์
253 นางสาวกนกวรรณ ปักษีเลิศ
254 นายอนุพงศ์ เมฆแสน
255 นางสาวอภิญญา มาลีแก้ว
256 นายปิยบุตร รักธรรม
257 นายศุภไชย เหล่าสมาธิกุล
258 นางสาวศุทธิรัตน์ ตุ้งสวัสดิ์
259 นางสาวพรพรรณ ตั้งสิทธิกร