เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) จังหวัดนครปฐม

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"


วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.45 น. 
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
Download กำหนดการสัมมนา


ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาได้ 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ช่องทางที่ 2 รับฟังผ่าน Facebook Live กรมการค้าต่างประเทศ (แบบกลุ่ม สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้นจะได้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Live)


     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในช่องทางที่ 1 บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมนนาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)แบบลงทะเบียน

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • ส่วนที่ 2 โปรดเลือกช่องทางการเข้าร่วมสัมมนา


สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาวสมปีติ  ทีปิรัช
2 นางวรรณวิภา ว่องพันธ์พงษ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 Miss.ippamas Na Songkhla
2 Miss.Nunnaphat Lertpananon
3 นางสาววาสนา พึ่งลาภ
4 นางสาวมณฑิชา บัวศรี
5 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
6 Miss.Orrasa Promthongnui
7 นางสาววณิชชา  เจียตระกูล
8 นางสุรีรัตน์ แพไม้
9 นางสาวจุฑารัตน์ เฮงสุวรรณ
10 นางสาวศิริลักษณ์ โมระมัต
11 นางสาวจันจิรา ศิลปชัย
12 นายมงคล ศรีสง่าพงศ์
13 นายชวลิต วิศาลเศรษฐพันธ์
14 นางสาวกฤษณา แสนกล้า
15 นางสาวศุภลักษณ์ ใจดี
16 นางสาวสุกัญญา บุญยืนวงษ์
17 นางสาววรกรณ์ภัคร ขุนชัย
18 นางสาวสุภาพร ศรีลาดี
19 นางสาวปิยะฉัตร โคจรานนท์
20 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วยานุรักษ์
21 นางพิมลวรรณ แก้วภูมิแห่
22 นางสาวอรสุรางค์ ศิริปิยะวัฒน์
23 นางนิลุบล พันธุ์สบาย
24 นางสาวสิทธิยา รุ่งเรือง
25 นายสุทธิพงศ์ ณ สงขลา
26 นายชัชชา อำท้าว
27 นางสายฝน ณ สงขลา
28 นายวัชระ รัศมีเจริญ
29 นายธวัช จันบัติ
30 นายณัฐดิษฐ์ ศิรธนันต์ชัย
31 นางสาวสุมณฑา สุภธีระ
32 นางสาวเจษฎาภรณ์ อุปการแก้ว
33 นายธเนส กาญจนครุฑ
34 นายมโน สถิตธรรมจิตร
35 นางสาวดวงพร ชวนะรักษ์
36 นางสาวสุดารัตน์ ว่องสุวรรณสาร
37 นายนสูตร เทพรักษา
38 นางสาวอินทิรา ดาวฤกษ์
39 นางสมพร เหล่าเกษมสุขวงศ์
40 นางสาวอำคา   พรมนาม
41 นางสาวอนิสา นาคป้อมฉิน
42 นายเชาวนัฐ  ทองขาว
43 นางสาวจิตรลดา เจริญชัย
45 นางสาวรัชดาภรณ์ เขียวหวาน
46 นางมาลี วังวรวุฒิ
47 นางสาวศุภักษณา ใจสอาด
48 นางสาวชลธิชา น้อยพิทักษ์
49 Mr.Chen JinJian
50 นางสาวปณพร อุดมมุจลินท์
51 นางสาวพภัสสรณ์ อาจนิธิสกุล
52 นางสาวรุ่งนภา เทพบูชา
53 นางวรรณา วงศประสิทธิพร
54 นางอรสา หมื่นเศษ
55 นางสาวพชรมน หงษ์ทองมี
56 นางสาวเพ็ญนภา เผ่าวงศากุล
57 นายอิสรา บัวสาย
58 นางสาวฉัตรภัสร์ ชัยวงศ์ภัสร์
59 นางสาววิฑิตา เครือกลิ่น
60 นางสาวนิรมล รัตนปรีดากุล
61 นางชุติมา วีระภุขงค์
62 นางสาววิชญาพร ด่านวิริยะกุล
63 นายพีรภัทร เบญจพันธุ์
64 นางสาวนฤมล ปัญญาผาติ
65 นางสาวปวีณา บุญกระสินธ์
66 นางสาวศรีสกุล บุนนาค
67 นางสาวจันทร์จนา  ดอกไม้คลี่
68 นางสาวธีนย์ชนก  พัฒน์ทอง
69 นางสาวสุณีย์  ตั้งกิจธรรม
70 นางสาวธัญชนิด ศรีเกษม
71 นางสาวอาทิตยา เหล่าอาภาสุวงศื
72 นางสาวจริญญา นักคุ่ย
73 นางสาวดวงใจ แป้นแก้ว
74 นางสาวพนิฎา วงษ์ตระกูลพัด
75 นางชุติมา ตามถนัด
76 นางธิญาณ์ ชูตระกูล
77 Mr.Worakorn Pongrat
78 Miss.Ratchanida Chutrakul
79 นางสาววรรณวิจิตร์ ชัยชนะ
80 นางสาวทิพวัลย์ งามเขียว
81 นางสาวเจษฎาภรณ์ ซื่อตรง
82 นายสุพจน์ กิติธนานิโรจน์
83 นางสาวธันยาภา อรุณภักดี
84 นางสาวณกานดา ธนาพิริยะ
85 นางสาวสุวรรณา เกิดสำราญ
86 นางสาวรัตติกาล เรืองศิลป์
87 นางสาวรัตนา จันทร์บำรุง
88 นางสาววิชชุตา วงศ์คำ
89 นางสาวอุรัยรัก นาเสงี่ยม
90 นางสาวศุภัคชญา ไชยพร
91 นางสาวศรีไพร ปัญญาเสน
92 นายชัยธัช เอกอารยะชน
93 นายจักริน พงสเดา
94 นายวรวัฒน์ สุรพลชัย
95 นางสาวเมธาพร รุจนานันท์
96 นางสาวรัชฎาพร ยศหนองทุ่ม
97 นางสาวเพ็ญนภา ล้ำเลิศ
98 นางสาวพรรณี เลิศรัตนปรีชา
99 นางสาวปิยวรรณ แดงละม้าย
100 นางสาวกำไร บุญวิทยา

101 นายพัฒนพันธ์ ทิพย์รัตน์
102 นายวิรุฬห์ ทิพย์รัตน์
103 นางสาววันดี ศรีสมาน
104 นายสิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา
105 นางสาวอุชุตา ศิลาอาสน์
106 นางสาวณัทณลัลน์ กิ่งเณร
107 นายประมวล นิลนาค
108 นางสาวอำภา ธนโอภาส
109 นางสาวศศิมา ศรีรัตนพิทักษ์
110 นายธนกฤต ฤทธิ์อิ่ม
111 นางเพลินพิศ  ติ้วทอง
112 นายพรชัย สาธิตเมธา
113 นางสาวสุวรรณา ลาภนวรัตน์
114 นางวิลาวรรณ ประเจกสกุล
115 นางสาวพฤกษา บุญแต่ง
116 นายวิญญู  เหล่าวัฒนา
117 นายอธิศ คุณยศยิ่ง
118 นางสิริวารี รำเพย
119 นางสาวนุสรา จันนารี
120 นางลลดา นันทเดชานันท์
121 นางศศิธร จันทร์แย้ม
122 นางสาวรุ่งรัตน์ คชวงษ์
123 นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน
124 นางสาวนันทวัน  โรจนวงศ์
125 นางสาวอลิสรา สิทธิจินดา
126 นางเพียงจันทร์  ศิลปสาย
127 นางสาวลัดดา  ปัญญาใส
128 นายสราวุธ วงษ์สุข
129 นางสาวเปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ
130 นายซาลามาน ซาฮี
131 นายเหมหอมวงษ์ ทองสุข
132 นางสาวกรณ์ภัสสร สุขศรีอินทร์
133 นางสายพิณ จารุศังข์
134 นางสาววรัญญา เทพจั้ง
135 นางสาวสุตารัตน์ แป้นปลื้ม
136 นางรพีพันธ์ อ่อนนาน
137 นางสาวJongrak Surarakhiran
138 นางสาวหทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
139 นางสาวภัชพิชชา ชาวไทย
140 นางสาวชนกพร สุพรรณพงศ์
141 นางสาวชนิสรา คูหามณีรัตน์
142 นายธัชชัย อุ่นเจริญ
143 นางสาวพิมพ์พรพิชชา ปริณดานันท์
144 นายนิวัฒน์ จันทขาว
145 นายสาทิพย์ ประภาศิริบูรณ์
146 นางสาวอลิษา อิศรางกูร ณ อยุธยา
147 นางสาวเจนจิรา รัตนพงศ์เจริญ
148 นางสาวนฤชา ชุมพล
149 นางสาวอลิษา รักมณี
150 นางสาวกาญจนา วิเศษบัณฑิตกุล
151 นางสาวฝนธรรม เจริญสุขรุ่งโรจน์
152 นางสาวกัลย์สุดา ศุถฤกษ์สกุล
153 นางสาวศิริภัทร์ อ่ำพ่วง
154 นายอุกฤษ อนุสนธิ์
155 นายรัชกร จันทนจินดา
156 นางสาวชญานิศ สอดศรี
157 นางสาวศริญญา คุตนาม
158 นายปวีณญ์ กุสันเทียะ
159 นางสาวพรรณธนพรรธ ทองเป็นใหญ่
160 นางสาวธัญลักษณ์ สุขเจริญ
161 นางสาวอรประภา การวิจิตร
162 นางสาววิลาวัลย์ ใจรัก
163 นายชาญวิทย์ โอพรสวัสดิ์
164 นางสาวแววดาว บุญกำเชียง
165 นางสาวอัญรินทร์ จันทร์เจริญโรจ

รับฟังผ่าน Facebook Live

1 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
2 นางสาวสว่างเพ็ญ  บำเพ็ญรัตน์
3 นางสาวหนึ่งฤทัย วิโยค
4 นางสาวอมลชญา เส็งมี
5 นางสาววัลนัทอร กฤษณาวารุณ
6 นางสาวสกุลเกษ เหล่าภักดี
7 นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย
8 นางสาวปราณี แซ่กี้
9 นางสาวพัชรียา วิเชียรดี
10 Miss.Vanitcha  Jiatrakul
11 นางสาวจิราภรณ์ พานิชชวลิต
12 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล
13 นางสาวฉันทวรรณ เจริญศิลป์
14 นางสาวจุไรพร หมื่นสม
15 นางสาวสุภาพร จันทร์สว่าง
16 นางสาวศิริวรรณ สายคำ
17 นายสมศักดิ์ ทวีแก้ว
18 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
19 นายณัฐพล โพธิ์ตระกูล
20 นางสาวศันสิธร เกษมจิตต์
21 นางวราภรณ์ วัฒนวรรณชัย
22 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
23 นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์
24 นางสาวพัชรภรณ์ ดุลยลา
25 นางสาวขวัญเรือน จันทร์ทรี
26 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
27 นางสาวเปรมฤทัย  จันทร์ประดิษฐ์
28 นางสาวธิรดา กังวานรุ่งสกุล
29 นางสาวเมทิกา จำรัส
30 Mr.Natchanon Janthongpan
31 นางสาววารุณี อุไกรหงษา
32 นางสาวเยาวภา เกียรติเดช
33 นางสาวจิราภรณ์ ภู่พะเนียด
34 นางสาวจิราพร ศรีสวัสดิ์
35 นางสาวนิลวรรณ อาจวงษ์
36 นางสาวรัชนีย์ เฉลิมกลิ่น
37 นางสาวรวิพร จงเลิศวิสุทธิ์
38 นางสาววาสินี มุสิเวก
39 นางสาวชนัญชิดา  วิเวกวรรณ์
40 นางสาวพชรพรรณ ปานแก้ว
41 นายอัครพัชร์ เทพาอภิรักษ์
42 นางสาวทิพวรรณ วรนิตย์
43 นางศิริมา รวยสิน
44 นางจุฑารัตน์ ช่วยสงคราม
45 นายอนภัสร์ คงสมบูรณ์
46 นางอินทิรา ราชชมภู
47 นางสาวนลิน พิพนา
48 นางสาวธัญชนก เศรษฐาภรณ์
49 นางสาววิยะดา ชอบมี
50 Miss.Sarinee Khamtamai
51 Miss.Penpun Patikawaiyawat
52 นางสาวPanyapat Sirivaja
53 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
54 นางสาวสมควร วิธิสินธุ์
55 นางสาวเกศมณี เกิดอ่ำ
56 Miss.Khemjira Tantranont
57 นางสาวปกกมล รัตตะนะ
58 นางสาวจิราภา กองค้า
59 นางสาวมัสยา นิรัติศยภูติ
60 นางกรแก้ว ล้ำเลิศลักษณชัย
61 นางสาวลลิต โล่ชัยสิริกุล
62 นางสาวณัฐกานต์ ณ สงขลา
63 นายกวิภพ พัฒผล
64 นางสาวภัทรานิษฐ์ เจริญฐิติวรโชติ
65 นางสาวภัสสราภรณ์ อินทมา
66 นายวสันต์ สายรัตน์
67 นายเพิ่มพล  ศิริศักดิ์ธนูชัย
68 นางวัฒนา กาญจนาธารัตน์
69 นางณัฐญา ถิ่นธรรม
70 นางสาวสาริศา ธนานอก
71 นางกิตติยา  เชาว์สุวรรณวิไล
72 นางสาวพรรทิภา เชื้อบุญมา
73 นางสาวนัฎจรี  ถือธงชัย
74 นางสาวนภาพร พันธเสน
75 นางสาวศรัณย์รัชต์ สิงห์สุวรรณ
76 นางสาวกันตพร กันอาสา
77 นางสาวเพ็ญพิชชา สุขวัฒธโน
78 นางสาวกมลลักษณ์  แดงโสภณ
79 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
80 นางสุวิมล  เพิ่มดี
81 นางสาวภรณ์ภัสสร โล่ภิญโญสิริ
82 นางสาวถนอมศรี อัสสะบำรุงรัตน์
83 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
84 นายศริตปรีชา ไทยวงษ์
85 นายอนันต์ชัย คุณธรรมทวีสุข
86 นางสาวเบญจวรรณ แฝงสูงเนิน
87 นายอภิรักษ์ หริการบัญชร
88 นางสาวอัญชัญ ใจซื่อกุล
89 นางสาวอรวรรณ ทรงไตรย์
90 นางสาวศุภัคชญา ไชยพร
91 Miss.SARIYA SANTADRATTANAWONG
92 นายคนึง สังข์สุวรรณ
93 นางสาวฉัตรวีรยา สิรินดาศุภสิริ
94 นางสาวพรรณี  สดสว่าง
95 นางสาววงษ์แสนชัย สบาย
96 นายพิสิฐ พิริยะอรุณโรจน์
97 นางภชสร มงคลชนะชัย
98 นางสาวกรองทอง เริงฤทธิ์
99 นางชุลีกร วรยิ่งยง
100 นางสาวภาวิณี  เปรื้องปราชญ์

101 นายสรวีย์  รัฐพิทักษ์ถิรดา
102 นางสาวธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์
103 นางรัญชิดา คงเงิน
104 นายโดม มงคลประดิษฐ
105 นางสาวกนกพร พันธุ์ทวีแสงทอง
106 นางสาวกัญญลักษณ์ สุพรรณธะริดา
107 นางสาวนันทิรัตน์ สีทอนสุด
108 นายวสันต์ สุขประกอบ
109 นางสาวณภัทรพร ดีดวงเด่น
110 นางสาวญาติกา วิลสัน
111 นางสาวปวิตรา หิมพงษ์
112 นางสาวลภัสรดา  ยางงาม
113 นางสาวจารุวรรณ ศรีมาก
114 นางสาวชุติมา นนทแก้ว
115 นางสาวอตินุช เกษกล้า
116 นางสาววราภรณ์ สุนทรพจน์
117 นางสาวพัชญ์อรวีร์  ชูวาพิทัก์
118 นางสาวภัทรา เปรมสำราญ
119 นางพรพนิต ศรีนพรัตน์วัฒนา
120 นางสาวสายสุนีย์  โฉมระ
121 Miss.Parichat Metaniwed
122 Mrs.Yupa Asswapanta
123 นายมนตรี วรภัทรทรัพย์
124 นางทิพวัลย์ น้อยพิทักษ์
125 นางสาวยุพาวดี ปลื้มอารมณ์
126 นางสาวคนึงนิจ ธนะติวะกุล
127 นางสาวเรณู พวงพิกุล
128 นางกรุณา แสนจันทะ
129 นางเรวดี จำปาขาว
130 นางสาวเพ็ญนภา แสงวิสูตร
131 นางสาววาสนา เติบโต
132 นางสาวพิมพ์สุภา กุยะวาปี
133 นายสิทธิชัย อินจัน
134 นางสาวองค์อร สีหไสยาสิทธิ์
135 นายกานน ภาณุพันธุ์
136 Mrs.Chapapat Patrawongskul
137 Mr.Somphong Apichontiwong
138 นางสาวอุมาพร พรหมเมือง
139 นางสาววาสนา ภักดี
140 นางสาวศรัณพัชร์   กิจวรเกียรติ
141 นางสาวดารุณี ผดุงสงฆ์
142 นางสาวกฤตยา ไหลงาม
143 นายราวินดรานา ซิงห์
144 นางสาวมาลินี จุ้ยสำราญ
145 นายปิยวัฒน์ ลอออรรถพงศ์
146 นางสาวชลธิสา จิรทีปติสุนทร
147 นางสาวกวินทิพย์ พะเนียงเวทย์
148 นางสาวชลธิชา พยัคธา
149 นางสาวประณาลี ดังไธสง
150 นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสุข
151 นางเนาวรัตน์ ชูรัตน์
152 นายวีรกร เชียรจรัสวงศ์
153 นางทิพย์มณี ลี้ตระกูล
154 นายวรศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
155 นางสาวนภัสวรรณ ดวงบุบผา
156 Mr.KITTI DISKUMPOL
157 Miss.SUPAMAS DATAYO
158 นางสาวศิริพรรณ คงคารัตน์
159 นางสาวผกามาศ ศรีจันทร์นนท์
160 นางสาวณัฏฐะนิสสา วัฒนกุลชัย
161 นายธนัช อนุสรณ์
162 นางสาววริดา เพรามธุรส
163 นางสาวมาริษา อนุพงศ์
164 นางสาวเพิ่มสิน  เกียรติปัญญาสกุล
165 นางกัณณ์ธรณ์ บุญรอด
166 นายอุดม กิจจาวรากร
167 นางสาวน้อง สิบเอ็ดด่านจาก
168 นางรัตนา รุ่งเรือง
169 นายสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กุล
170 นางสาวปัตติกาญจน์ เจริญศศักดิ์
171 นางนุจรีย์ สังข์ทอง
172 นางสาวจติรัตน์  แสงสุวรรณ
173 นางชุติมา  วีระภุขงค์
174 นางภัทริน พงคพนาไกร
175 นางสาวอรอนงค์ กาญจนกุล
176 นางสาวสาวิตรี ใจมั่น
177 นางสาวพิชามญชุ์ จันทรภักดี
178 นางสาววัชราภรณ์  ธนวชิราธร
179 นางสาวทัศนีย์ พวงพันธ์
180 นางสาวศรัณพร สุชัยพร
181 นางสาวกัลยา ศรีสวัสดิ์
182 นางสาวโยษิตา บุญฤทธิ์
183 นางสาวขวัญฤท้ย สตารุ่ง
184 นางสาวอารีรัตน์ เมฆมูสิก
185 นางสาววรัญญา จุลเจริญดุลย์
186 นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
187 นางสาวชนัญญา นวลปลอด
188 นางเนตรชนก อุทัยรัตน์
189 นางจิตรา จันทร์แสง
190 นางสาวพิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์
191 นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ
192 นายอัศณีย์ ชลังสุทธิ์
193 นางสุวรรณา ถาวรปัญญรัศมี
194 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี
195 นางสาวลภัสรดา ชวาลา
196 นางสาวสุริยาพร จันทร์สุขสวัสดิ์
197 นางสาวละมัย ภูมิใจดำ
198 นายสุนันท์ เกียรติธนากร